Warunki użytkowania

Background Image

Warunki użytkowania

Witamy w witrynie www.embecta.com („Witryna”). Embecta Corp. oraz jej podmioty stowarzyszone i spółki zależne (zwane odpowiednio „embecta”, „my”, „nas” lub „nasz”) zapewniają dostęp do Witryny zgodnie z warunkami zawartymi w niniejsze Umowie dotyczącej warunków użytkowania (dalej „Umowa”). Proszę uważnie przeczytać niniejszą Umowę. Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, użytkownik zgadza się na związanie się niniejszą Umową bez żadnych ograniczeń. Jeśli użytkownik nie zgadza się przestrzegać i być związanym niniejszą Umową, nie może uzyskiwać dostępu do Witryny, używać jej, ani pobierać z niej materiałów.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik jest obecnym klientem lub dostawcą firmy embecta, niniejsze warunki nie mają na celu zastąpienia ani modyfikacji warunków zawartych w jego umowie klienta lub dostawcy. W przypadku rozbieżności warunki zawarte w pisemnej umowie mają pierwszeństwo przed warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie. Wszystkie produkty i usługi firmy embecta mogą również podlegać oddzielnym warunkom regulującym ich użytkowanie, które mogą być udostępniane wraz z etykietami produktów i/lub jako warunki online.

Firma embecta zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji postanowień niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takiej każdorazowej zmiany oznacza zgodę na przestrzeganie i związanie niniejszą Umową w nowej, zmienionej wersji. Z tego powodu zachęcamy do przeglądania niniejszej Umowy za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z tej Witryny. Niniejsza Umowa została ostatnio zmieniona dnia 26 lutego 2023 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM. Użytkownik wyraża zgodę, aby spory wynikające z niniejszej Umowy były rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, a AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ, UŻYTKOWNIK I FIRMA EMBECTA ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO ROZSTRZYGANIA SPRAWY PRZED SĄDEM Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB UCZESTNICTWA W JAKIMKOLWIEK POZWIE ZBIOROWYM.

Dostępność Witryny i użytkownicy międzynarodowi

Administratorem Witryny jest firma embecta z siedzibą w Parsipanny, w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Niniejsza Witryna i jej zawartość („Treść”) zostały zaprojektowane zgodnie z przepisami prawa i regulacjami Stanów Zjednoczonych.

Materiały publikowane na tej Witrynie mogą odnosić się do produktów lub usług, które nie są dostępne w kraju użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z lokalnym biurem firmy embecta.

Nie należy interpretować niczego w Witrynie jako promocji jakiegokolwiek produktu lub jako nakłaniania do korzystania z jakiegokolwiek produktu, który nie jest dozwolony przez przepisy ustawowe lub wykonawcze kraju, w którym użytkownik się znajduje.

Ta Witryna nie jest źródłem porad medycznych

Żadne informacje zawarte w tej Witrynie nie powinny być interpretowane jako porady, polecenia lub skierowania dotyczące jakichkolwiek decyzji lub działań związanych ze zdrowiem użytkownika lub innych osób.  Jeśli użytkownik jest pacjentem, powinien skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących swojego zdrowia oraz przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących diagnostyki, profilaktyki lub leczenia.  Jeśli użytkownik jest lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia, nie powinien pozwolić, aby Treść tej Witryny zastąpiła jego własną ocenę medyczną, którą powinien kierować się przy ocenie informacji na tej Witrynie, ani porady jakiegokolwiek współpracownika, specjalisty lub konsultującego pracownika służby zdrowia, z którym współpracuje. Wszelkie narzędzia kliniczne lub bazy danych udostępniane pracownikom służby zdrowia za pośrednictwem Witryn nie służą i nie mają na celu kierowania, udzielania profesjonalnych porad ani polecania określonych produktów lub usług. Lekarze i inni pracownicy służby zdrowia korzystający z tych narzędzi lub baz danych powinni dokonywać własnej oceny klinicznej informacji, które dostarczają lub na których polegają. Chociaż firma embecta dołożyła uzasadnionych starań, aby informacje w tej Witrynie były dokładne, kompletne i aktualne, firma embecta wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji lub oświadczeń dotyczących dokładności, kompletności lub aktualności takich informacji. Żadna zawartość tej Witryny nie jest przeznaczona do celów diagnozowania ani leczenia medycznego. Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani nie należy zwlekać z jej uzyskaniem z powodu informacji, które użytkownik przeczytał w tej Witrynie.

Informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności intelektualnej oraz ograniczenia użytkowania

Cała Treść, w tym wybór, układ i projekt Treści, jest własnością firmy embecta lub jej licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej, w tym prawami sui generis dotyczącymi ochrony baz danych. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, publikować, transmitować ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób Treści, w całości ani w części. Użytkownik może pobierać Treści z Witryny wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że Treści nie będą w żaden sposób modyfikowane oraz że zachowa w stanie nienaruszonym wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności, a także doda zwrot „Wykorzystano za zgodą firmy embecta”, kiedy wyświetla lub w inny sposób korzysta z Treści. Firma embecta nie oświadcza ani nie gwarantuje, że korzystanie z Treści nie naruszy praw osób trzecich, które nie należą do firmy embecta ani nie są z nią powiązane. 

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo wyświetlane na niniejszej Witrynie („Znaki towarowe”) stanowią zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe firmy embecta, jej podmiotów stowarzyszonych lub osób trzecich. Witryna może również zawierać lub odwoływać się do patentów, zastrzeżonych informacji, technologii, produktów, procesów lub innych praw własności firmy embecta i/lub innych stron. Żadnej zawartości tej Witryny nie należy interpretować jako przyznania w jakikolwiek sposób, czy to przez implikację, estoppel, czy w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do Znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów i innych praw własności firmy embecta i/lub innych stron.

Żadna Treść nie może być kopiowana ani powielana w całości ani w części w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez użycie ramek, tworzenie łącz do strony docelowej lub kopii lustrzanych, ani retransmitowana bez wyraźnej pisemnej zgody firmy embecta. Jeśli użytkownik chce utworzyć łącze do naszej Witryny, należy skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Użytkownik zgadza się, że powyższa własność intelektualna stanowi cenną własność firmy embecta oraz że w przypadku nieautoryzowanego użycia takiej własności intelektualnej firma embecta poniesie nieodwracalne szkody, za które firmie embecta mogą nie przysługiwać przewidziane prawe środki.  W związku z tym, we wszelkich działaniach lub postępowaniach mających na celu wyegzekwowanie postanowień niniejszej Umowy, firma emecta będzie uprawniona do zabezpieczenia roszczeń w celu zapobieżenia lub ograniczenia takiego grożącego lub rzeczywistego nieautoryzowanego użycia.  Powyższe będzie stanowić uzupełnienie bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, które mogą przysługiwać firmie embecta na mocy przepisów lub na zasadzie słuszności.

Informacje publiczne i niechciane

Chociaż cieszymy się z otrzymywania opinii, komentarzy i pomysłów od odwiedzających Witrynę, wskazujemy wyraźnie, że wszelkie informacje, które użytkownik przesyła za pośrednictwem Witryny, będą uważane za nieosobowe, niepoufne i niezastrzeżone (inne niż dane osobowe, zgodnie z definicją tego terminu w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności). Jeśli użytkownik przekazuje nam jakiekolwiek opinie, komentarze, pomysły, informacje, koncepcje, know-how, techniki lub materiały za pośrednictwem tej Witryny, niniejszym udziela firmie embecta nieograniczonej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej, nieodwołalnej licencji na używanie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, przesyłanie i dystrybucję ich na jakimkolwiek nośniku i zgadza się, że firma embecta może je swobodnie wykorzystywać w dowolnym celu.

Firma embecta nie ma obowiązku monitorowania ani przeglądania informacji publikowanych w publicznych obszarach Witryny i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z Treści takich publicznych obszarów lub ogólnie Witryny ani za jakikolwiek błąd, zniesławienie, znieważenie, pomówienie, pominięcie, kłamstwo, nieprzyzwoitości, pornografię, wulgaryzmy, zagrożenia lub nieścisłości w Witrynie.

Zabrania się publikowania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, podżegających, pornograficznych lub bluźnierczych, lub materiałów, które mogą stanowić lub zachęcać do zachowania, które można by uznać za przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszyć prawo. Firma embecta będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazami sądowymi żądającymi lub nakazującymi firmie embecta ujawnienie tożsamości każdego, kto publikuje takie materiały.

Dzieci poniżej osiemnastego roku życia nie powinny przekazywać żadnych publicznych ani niepożądanych informacji zawierających dane pozwalające na identyfikację konkretnych osób.

Łącza do innych witryn internetowych

Niniejsza Umowa dotyczy wyłącznie niniejszej Witryny. Ta Witryna może zawierać ramki lub odniesienia bądź łącza do innych witryn internetowych firmy embecta („Inne witryny firmy embecta”), jak również innych witryn internetowych, które nie są obsługiwane przez firmę embecta („Witryny osób trzecich”). Te odniesienia i/lub łącza do Witryn osób trzecich są podane wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody użytkownika i nie oznaczają żadnej recenzji ani poparcia dla materiałów w tych Witrynach osób trzecich ani żadnego związku z ich operatorami. Firma embecta nie kontroluje tych Witryn osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez osoby trzecie ani za treść Witryn osób trzecich.

Witryny osób trzecich (oraz wszelkie witryny internetowe, do których prowadzą wstawione w nich łącza) mogą zawierać informacje o zastosowaniach produktów, które nie zostały zatwierdzone bądź dopuszczone do stosowania przez właściwe organy ds. żywności i zdrowia, takie jak Agencja ds. Żywności i Leków. Firma embecta nie popiera żadnych zastosowań niezgodnych z zarejestrowaną dokumentacją.

Witryny osób trzecich (oraz witryny internetowe, do których prowadzą wstawione w nich łącza) mogą zawierać informacje, które są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Dostęp użytkownika i korzystanie z Witryn osób trzecich (oraz wszelkich witryn internetowych, do których prowadzą wstawione w nich łącza) odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Należy pamiętać, że inne Witryny firmy embecta podlegają własnym Warunkom użytkowania i Polityce ochrony prywatności. Zalecamy uważne zapoznanie się z tymi dokumentami po wejściu na inne Witryny firmy embecta.

Transakcje z reklamodawcami

Korespondencja lub kontakty biznesowe użytkownika z reklamodawcami lub udział w promocjach reklamodawców znalezionych na Witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym płatności i dostawa powiązanych towarów lub usług, a także wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami, są wiążące wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a takim reklamodawcą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności ani nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich transakcji lub w wyniku obecności takiego reklamodawcy na Witrynie.

Rejestracja konta i wypełnianie formularza internetowego

Niektóre funkcje tej Witryny lub usługi i produkty firmy embecta mogą wymagać utworzenia konta lub wypełnienia formularza internetowego. W ramach procesu rejestracji należy wybrać nazwę użytkownika i hasło i/lub podać informacje rejestracyjne, które muszą być dokładne i aktualne. Użytkownik nie może wybierać ani używać nazwy użytkownika innej osoby z zamiarem podszywania się pod tę osobę ani używać nazwy użytkownika, do której inna osoba ma prawa bez uzyskania od niej stosownego upoważnienia.

Niezastosowanie się do powyższego będzie stanowiło naruszenie niniejszej Umowy, co może skutkować natychmiastowym usunięciem konta użytkownika i/lub utratą prawą do otrzymywania usług lub produktów za pośrednictwem Witryny. Użytkownik zgadza się podjąć rozsądne środki w celu ochrony bezpieczeństwa swojego hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelką aktywność na swoim koncie, w tym za korzystanie z konta przez osoby trzecie upoważnione przez niego do używania jego nazwy użytkownika i hasła. Należy powiadomić firmę embecta o każdym znanym lub podejrzewanym nieautoryzowanym użyciu konta lub znanym lub podejrzewanym naruszeniu bezpieczeństwa, w tym o utracie, kradzieży lub nieautoryzowanym ujawnieniu hasła lub innych istotnych danych rejestracyjnych.

Oświadczenie o polityce ochrony prywatności Witryny

Nasze Oświadczenie o polityce ochrony prywatności jest dostępne w Witrynie, a dostęp do Witryny oznacza zgodę na prawne związanie Oświadczeniem o polityce ochrony prywatności. Oświadczenie o polityce ochrony prywatności w całości zostaje niniejszym włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Proszę przeczytać nasze Oświadczenie o polityce ochrony prywatności ».

Wykluczenie gwarancji

WITRYNA I TREŚĆ SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „TAK JAK JEST”, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. MOGĄ WYSTĄPIĆ OPÓŹNIENIA, POMINIĘCIA LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI I WITRYNIE. FIRMA EMBECTA I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI, BRAKU NARUSZANIA PRAW, ZACHOWANIA TYTUŁÓW WŁASNOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU TREŚCI LUB SAMEJ WITRYNY, A NINIEJSZYM WYŁĄCZAMY WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE. FIRMA EMBECTA NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE ZAWARTOŚĆ TEJ WITRYNY JEST WOLNA OD WIRUSÓW, ROBAKÓW ANI INNYCH KODÓW, KTÓRE MOGĄ WYKAZYWAĆ WŁAŚCIWOŚCI DESTRUKCYJNE, ZAŚMIECAJĄCE LUB NISZCZĄCE. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI, TE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NINIEJSZEJ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA EMBECTA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ANI ŻADEN Z ICH ODPOWIEDNICH DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW LUB AGENTÓW NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB Z POLEGANIA NA DOWOLNEJ TREŚCI TEJ WITRYNY. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY WSZELKICH STRAT I SZKÓD JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, OGÓLNYCH, SZCZEGÓLNYCH, PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH, O CHARAKTERZE KOMPENSACYJNYM LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATY DANYCH, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE, GDY DOMNIEMANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, Z TYTUŁU ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, Z TYTUŁU POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO LUB JEST OPARTA NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE, NAWET JEŚLI UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL FIRMY EMBECTA LUB JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTAŁY POWIADOMIONE LUB POWINNY WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE SZKÓD LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE POWYŻEJ, WIĘC NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI JAKIEKOLWIEK CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z JAKIEGOKOLWIEK PRZYCZYNY OKAŻE SIĘ NIEWAŻNA LUB NIEWYKONALNA, TO ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EMBECTA I/LUB JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNIE STU (100,00 USD) DOLARÓW. JEŚLI JAKIKOLWIEK ŚRODEK ZARADCZY W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY ZOSTANIE UZNANY ZA NIESPEŁNIAJĄCY SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU, WSZYSTKIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZASTRZEŻENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI I SZKÓD OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE POZOSTAJĄ W MOCY.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza Witryna może od czasu do czasu zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości (zgodnie z definicją zawartą w federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych), wyników firmy embecta, w tym przyszłych przychodów, produktów i dochodów lub wydarzeń czy rozwoju, których wystąpienia firma embecta oczekuje lub które przewiduje. Wszystkie takie stwierdzenia opierają się na aktualnych oczekiwaniach firmy embecta i wiążą się z szeregiem ryzyk biznesowych i niepewności. Rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od przewidywanych wyników opisanych, sugerowanych lub przewidywanych w jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Do czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacznie różnić się od jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, należą między innymi: czynniki konkurencyjne; presja cenowa i udziały w rynku; niepewność wynikająca ze sporu sądowego; zdolność firmy embecta do osiągnięcia prognozowanej sprzedaży i prognozowanych zysków, które są oparte na założeniach dotyczących wielkości sprzedaży i asortymentu produktów, zdolność osiągnięcia celów w zakresie obniżania kosztów oraz osiągnięcia przewidywanych synergii i innych sposobów obniżania kosztów w związku z przejęciami; zmiany regionalnych, krajowych lub zagranicznych warunków gospodarczych; wzrosty kosztów energii: wahania kosztów i dostępności lub surowców oraz zdolność firmy embecta do utrzymywania korzystnych ustaleń i relacji z dostawcami; zmiany stóp procentowych lub kursów walut obcych; opóźnienia we wprowadzaniu produktów; oraz zmiany w opiece zdrowotnej lub innych regulacjach rządowych, a także inne czynniki omówione w tej Witrynie w dokumentach firmy embecta składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Nie zamierzamy aktualizować żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Zabezpieczenie przed szkodą

W przypadku podjęcia jakichkolwiek działań prawnych wynikających z (i) korzystania przez użytkownika z Treści lub z Witryny, w tym naruszenia przez niego warunków niniejszej Umowy lub (ii) dostarczonych przez niego niezamówionych informacji, użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać, zwalniać z odpowiedzialności i uiszczać wszelkie uzasadnione opłaty prawne i księgowe bez ograniczeń ponoszone przez firmę embecta, jej podmioty stowarzyszone, jej dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, agentów, inwestorów lub licencjodawców. Przy tym firma embecta niezwłocznie powiadomi użytkownika o każdym takim roszczeniu, pozwie lub postępowaniu. Firma embecta ma prawo, według własnego uznania i na własny koszt, uczestniczyć w obronie i/lub ugodzie w przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub działania lub może przejąć samodzielną obronę i kontrolę nad jakąkolwiek sprawą podlegającą zabezpieczeniu przed szkodą przez użytkownika, bez zwalniania go z jego zobowiązań do zabezpieczenia przed szkodą. W żadnym wypadku użytkownik nie będzie umocowany do zawarcia ugody i rozstrzygnięcia jakiegokolwiek sporu, pozwu ani roszczenia nakładającego jakąkolwiek odpowiedzialność lub inne zobowiązania na firmę embecta bez jej uprzedniej pisemnej zgody.

Informacje ogólne

Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie całego sprzętu telefonicznego, komputerowego i innego sprzętu potrzebnego do uzyskania dostępu do Witryny i korzystania z niej oraz za wszelkie związane z tym opłaty. Firma embecta zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia istotnych Treści z tej Witryny w dowolnym momencie. Wszelkie roszczenia związane z tą Witryną i korzystaniem z niej podlegają prawu stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu między użytkownikiem a firmą embecta dotyczącego niniejszej Umowy lub korzystania z tej Witryny, zostanie on rozwiązany w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.  Jeśli takie wysiłki okażą się nieskuteczne, wszelkie dysputy, roszczenia lub spory zostaną przekazane do wiążącego arbitrażu zgodnie z amerykańską Federalną Ustawą o Arbitrażu, 9 USC § 1 i nast.  Do przeprowadzenia rozprawy, która odbędzie się w stanie Delaware, zastosowanie mają przepisy Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego.  PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM BĘDZIE PRAWO STANU DELAWARE, BEZ WPROWADZANIA W ŻYCIE PRZEPISÓW KOLIZYJNYCH PRAW.  Orzeczenie arbitrażowe jest ostateczne i wiążące oraz może zostać potwierdzone i wykonane w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.  Strony poniosą w równym stopniu koszty arbitrażu, ale każda ze stron pokryje własne koszty adwokackie poniesione w związku z arbitrażem lub potwierdzeniem bądź wykonaniem dowolnego orzeczenia.  Niezależnie od powyższego, jeśli koszty arbitrażu będą niewspółmierne do kosztów postępowania sądowego i żądanego zadośćuczynienia, firma embecta pokryje koszty za składanie wniosków, koszty administracyjne i opłaty za usługi arbitra w takiej wysokości, jaką arbiter uzna za niezbędną w celu zapobieżenia takiej niewspółmierności kosztów arbitrażu. W przypadku, gdy arbiter stwierdzi, że roszczenie(-a) dochodzone przez użytkownika w postępowaniu arbitrażowym jest bezzasadne, użytkownik zgadza się zwrócić firmie embecta wszelkie koszty związane z arbitrażem poniesione przez firmę embecta w jego imieniu, które w innym przypadku musiałby ponieść osobiście.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.

UŻYTKOWNIK I FIRMA EMBECTA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ TYLKO W FORMIE POZWU INDYWIDUALNEGO, A NIE JAKO POWÓD LUB UCZESTNIK W JAKIMKOLWIEK DOMNIEMANYM POZWIE ZBIOROWYM.

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a firmą embecta w odniesieniu do dostępu użytkownika do Witryny i/lub korzystania z niej. Wszelkie roszczenia powstałe w związku z korzystaniem z Witryny lub jakiejkolwiek Treści należy wnosić w ciągu jednego (1) roku od daty zdarzenia będącego podstawą takiego roszczenia. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczące zabezpieczenia przed szkodą, wyłączenia odpowiedzialności lub gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności i praw własności zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązywać, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które ściśle odpowiada intencji pierwotnego postanowienia. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie, zostają niniejszym zastrzeżone.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy dotyczącej Witryny, proszę skontaktować się z nami.