Användarvillkor

Background Image

Användarvillkor

Välkommen till www.embecta.com (”Webbplatsen”). Embecta Corp. och dess närstående bolag och dotterbolag (som kallas ”embecta”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”, beroende på vad som är tillämpligt) ger dig tillgång till Webbplatsen i enlighet med de villkor som anges i detta Användaravtal (”Avtalet”). Läs detta Avtal noggrant. Genom att komma åt eller använda denna Webbplats samtycker du utan begränsningar till att vara bunden av detta Avtal. Om du inte samtycker till att följa och vara bunden av detta Avtal får du inte komma åt, använda eller ladda ner material från denna Webbplats.

Observera att om du är en befintlig kund eller leverantör till embecta, är dessa villkor inte avsedda att ersätta eller ändra de som finns i ditt kund- eller leverantörsavtal. I händelse av inkonsekvenser kommer villkoren i ditt skriftliga avtal att ha företräde framför de som finns i detta Avtal. Alla embectas produkter och tjänster kan också vara föremål för separata villkor som styr deras användning vilka kan göras tillgängliga tillsammans med produkternas märkning och/eller som onlinevillkor.

embecta förbehåller sig rätten att uppdatera eller modifiera detta Avtal när som helst utan föregående meddelande. Din användning av denna Webbplats efter en sådan ändring utgör ditt samtycke till att följa och vara bunden av detta Avtal som reviderats. Därför uppmanar vi dig att läsa igenom detta Avtal varje gång du använder Webbplatsen. Detta Avtal reviderades senast den 26 februari 2023.

MEDDELANDE ANGÅENDE SKILJEDOM. Du samtycker till att tvister som uppstår under det här avtalet kommer att lösas genom bindande skiljedom, och GENOM ATT ACCEPTERA DETTA AVTAL AVSTÅR DU OCH EMBECTA FRÅN RÄTTEN TILL EN RÄTTEGÅNG MED JURY ELLER ATT DELTA I NÅGON GRUPPRÄTTEGÅNG ELLER OMBUDSFÖRFARANDE.

Tillgängligheten för Webbplatsen och internationella användare

Webbplatsen administreras av embecta från Parsippany, NJ i USA. Denna Webbplats och dess innehåll (”Innehållet”) är utformade för att följa USA:s lagar och förordningar.

Material som publiceras på denna Webbplats kan hänvisa till produkter eller tjänster som inte är tillgängliga i ditt land. Kontakta ditt lokala embecta-kontor för mer information.

Du bör inte tolka någonting på Webbplatsen som en kampanj eller uppmaning för någon produkt eller för användning av någon produkt som inte är godkänd av lagar och regler i det land där du befinner dig.

Denna Webbplats är inte en källa till medicinsk rådgivning

Ingenting på den här Webbplatsen ska tolkas som rådgivning eller rekommendation eller hänvisning angående några beslut eller åtgärder relaterade till din hälsa eller andras hälsa.  Om du är en patient bör du vända dig till läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal med alla frågor du har om din hälsa och innan du fattar några beslut angående diagnostik, prevention eller behandling.  Om du är läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör du inte tillåta att innehållet på denna Webbplats ersätter ditt eget medicinska omdöme, som du bör utöva när du utvärderar informationen på denna Webbplats, och inte heller råd från någon kontaktperson, specialist eller konsulterande vårdpersonal som du arbetar med. Kliniska verktyg eller databaser som tillhandahålls för användning av sjukvårdspersonal via Webbplatserna varken gör eller är avsedda för att göra hänvisningar, ge professionella råd eller rekommendera särskilda produkter eller tjänster. Läkare och annan vårdpersonal som använder dessa verktyg eller databaser bör utöva sin egen kliniska bedömning av den information de tillhandahåller eller förlitar sig på. Även om embecta har använt rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen på denna Webbplats är korrekt, fullständig och aktuell, avsäger sig embecta uttryckligen alla garantier eller utfästelser avseende riktigheten, fullständigheten eller aktualiteten av sådan information. Inget på denna Webbplats är avsett att användas för medicinsk diagnos eller behandling. Ignorera aldrig medicinsk rådgivning och vänta inte med att söka rådgivning på grund av något du har läst på denna Webbplats.

Meddelande om upphovsrätt, varumärken och annan immateriell egendom och användningsbegränsningar

Allt Innehåll, inklusive urvalet, arrangemanget och utformningen av Innehållet, ägs antingen av embecta eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar, inklusive rättigheter av sitt eget slag som rör skydd av databaser. Du får inte modifiera, kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera Innehållet på något sätt, varken helt eller delvis. Du får ladda ner Innehåll från Webbplatsen endast för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, förutsatt att Innehållet inte modifieras på något sätt, att du behåller alla upphovsrättsliga och andra äganderättsliga meddelanden intakta och att du inkluderar frasen ”Används med tillstånd av embecta” när du visar eller på annat sätt använder Innehållet. embecta varken garanterar eller gör utfästelser om att din användning av Innehållet inte kommer att göra intrång på rättigheter för tredje part som inte ägs av eller är affilierad med embecta. 

Alla varumärken, servicemärken och logotyper som visas på denna Webbplats (”Varumärkena”) är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör embecta, dess dotterbolag eller tredje parter. Webbplatsen kan också innehålla eller referera till patent, patentskyddad information, teknologier, produkter, processer eller andra äganderätter som tillhör embecta och/eller andra parter. Ingenting som finns på denna Webbplats ska tolkas som att det på något sätt, vare sig underförstått, via estoppel (hinder mot förnekande/hävdande av visst sakinnehåll) eller på annat sätt beviljas någon licens till eller rätt till varumärken, patent, affärshemligheter, teknologier, produkter, processer och andra äganderätter av embecta och/eller andra parter.

Inget av innehållet får kopieras eller imiteras helt eller delvis på något sätt, inklusive men inte begränsat till, användning av framing, djuplänkning eller speglar, eller återsändas utan uttryckligt skriftligt medgivande från embecta. Om du är intresserad av att länka till vår Webbplats, Kontakta oss för mer information.

Du samtycker till att den föregående immateriella egendomen utgör värdefull embecta-egendom och att, i händelse av obehörig användning av sådan immateriell egendom, embecta kommer att drabbas av irreparabel skada som embecta kanske inte har ett adekvat rättsmedel för enligt lag.  Följaktligen kommer embecta, i varje åtgärd eller förfarande för att upprätthålla bestämmelserna i detta avtal, att ha rätt till föreläggande för att förhindra eller begränsa sådan hotad eller faktisk obehörig användning.  Det föregående kommer att vara ett tillägg till och utan påverkan på andra rättigheter som embecta kan ha enligt lag eller som eget kapital.

Offentlig och oönskad information

Även om vi gärna tar emot feedback, kommentarer och idéer från besökare på den här Webbplatsen vill vi att du ska förstå att all information som du skickar in via den här Webbplatsen kommer att betraktas som icke-personlig, icke-konfidentiell och icke-proprietär (med undantag för personuppgifter, så som den termen definieras i vårt Sekretessmeddelande). Om du skickar feedback, kommentarer, idéer, information, koncept, know-how, tekniker eller material till oss via denna Webbplats ger du härmed embecta en obegränsad, världsomfattande, royaltyfri, oåterkallelig licens att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera dem i vilket medium som helst, och du samtycker till att embecta fritt får använda dem i vilket syfte som helst.

embecta har ingen skyldighet att övervaka eller granska information som publiceras på Webbplatsens offentliga områden och tar inte på sig något ansvar för Innehållet i sådana offentliga områden eller på Webbplatsen i allmänhet eller för fel, ärekränkning, förtal, utelämnande, osanning, obscenitet, pornografi, svordom, fara eller felaktighet som finns på Webbplatsen.

Det är förbjudet att publicera eller överföra olagligt, hotfullt, ärekränkande, obscent, provocerande, pornografiskt eller profant material eller material som kan utgöra eller uppmuntra ett beteende som kan betraktas som brottsligt, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot lagen. embecta kommer att samarbeta fullt ut med brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller uppmanar embecta att avslöja identiteten på någon som lägger upp sådant material.

Barn under arton år bör inte lämna in någon offentlig eller oönskad information som innehåller personligt identifierbar information.

Länkar till andra webbplatser

Detta Avtal gäller endast denna Webbplats. Denna Webbplats kan återge eller innehålla referenser eller länkar till andra webbplatser från embecta (”Andra webbplatser från embecta”) samt andra webbplatser som inte drivs av embecta (”Webbplatser från tredje part”). Dessa referenser och/eller länkar till Webbplatser från tredje part tillhandahålls endast för din referens och bekvämlighet och innebär inte någon granskning eller stöd för materialet på dessa Webbplatser från tredje part eller någon koppling till deras operatörer. embecta kontrollerar inte dessa Webbplatser från tredje part och ansvarar inte för informationen som tillhandahålls av eller för innehållet på webbplatser från tredje part.

Webbplatserna från tredje part (och alla webbplatser som de länkar till) kan innehålla information om användning av produkter som inte har godkänts av relevanta livsmedels- och hälsomyndigheter, så som Food and Drug Administration. embecta stöder inte någon off-label-användning.

Webbplatserna från tredje part (och webbplatserna som de länkar till) kan innehålla information som är felaktig, ofullständig eller föråldrad. Din åtkomst till och användning av Webbplatser från tredje part (och alla webbplatser som de länkar till) sker helt på egen risk.

Observera att andra webbplatser från embecta regleras av sina specifika villkor och integritetspolicyer. Vi rekommenderar att du noggrant läser dessa dokument när du går in på andra webbplatser från embecta.

Förbindelser med annonsörer

Din korrespondens eller dina affärsförbindelser med, eller ditt deltagande i kampanjer från annonsörer som finns på eller via Webbplatsen, inklusive betalning och leverans av relaterade varor eller tjänster, och alla andra villkor, garantier eller framställningar som är förknippade med sådana affärer är enbart mellan dig och den annonsören. Du samtycker till att vi inte är ansvariga och att vi inte heller ska vara ansvariga för förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av sådana affärer eller som ett resultat av en sådan annonsörs närvaro på Webbplatsen.

Kontoregistrering och ifyllande av onlineformulär

Vissa av funktionerna på denna Webbplats, eller embectas tjänster och produkter, kan kräva att ett konto skapas hos oss eller ifyllande av ett onlineformulär. Som en del av registreringsprocessen måste du välja ett Användarnamn och ett Lösenord, och/eller registreringsinformation, som måste vara korrekt och uppdaterad. Du får inte välja eller använda en annan persons Användarnamn med avsikten att utge dig för att vara den personen eller använda ett Användarnamn som en annan person har rättigheter till utan den personens tillstånd.

Underlåtenhet att följa ovanstående kommer att utgöra ett brott mot detta Avtal, vilket kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto, och/eller din rätt att ta emot tjänster eller produkter via Webbplatsen. Du samtycker till att vidta rimliga åtgärder för att skydda ditt lösenords säkerhet. Du är ansvarig för all användning eller aktivitet på ditt konto, inklusive användning av kontot av en tredje part som du har godkänt att använda ditt Användarnamn och Lösenord. Du ska meddela embecta om all känd eller misstänkt obehörig användning av ditt konto eller om alla kända eller misstänkta brott mot säkerheten, inklusive förlust, stöld eller obehörigt avslöjande av ditt lösenord eller andra relevanta registreringsuppgifter.

Sekretessmeddelande för Webbplatsen

Vårt Sekretessmeddelande finns tillgänglig på denna Webbplats och genom att gå in på Webbplatsen samtycker du att vara juridiskt bunden av Sekretessmeddelandet. Sekretessmeddelandet i sin helhet införlivas härmed i detta Avtal genom hänvisning.

Läs vårt Sekretessmeddelande ».

Garantifriskrivning

WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG. DET KAN FINNAS FÖRSENINGAR, UTELÄMNINGAR ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLLET OCH WEBBPLATSEN. EMBECTA OCH DESS DOTTERBOLAG GARANTERAR INTE RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET, AKTUALITET, ICKE-INTRÅNG, ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FÖR INNEHÅLLET ELLER WEBBPLATSEN I SIG, OCH VI FRÅNSÄGER OSS HÄRMED ALLA SÅDANA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. EMBECTA VARKEN FÖRSÄKRAR ELLER GARANTERAR ATT INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR FRITT FRÅN VIRUS, MASKAR ELLER ANNAN KOD SOM KAN HA FÖRORENANDE ELLER DESTRUKTIVA EGENSKAPER. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTNING AV VISSA GARANTIER KAN DET HÄNDA ATT DESSA UTESLUTNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG.

Ansvarsbegränsning

ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS SKER PÅ EGEN RISK. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA EMBECTA, DESS DOTTERBOLAG ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE STYRELSELEDAMÖTER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER DIN TILLIT TILL NÅGOT INNEHÅLL. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER FÖR ALLA FÖRLUSTER OCH SKADOR AV ALLA SLAG, OAVSETT OM DE ÄR DIREKTA ELLER INDIREKTA, ALLMÄNNA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, INTÄKTER ELLER VINSTER. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM DET PÅSTÅDDA ANSVARET ÄR BASERAT PÅ AVTAL, VÅRDSLÖSHET, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGON ANNAN GRUND OCH ÄVEN OM EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR EMBECTA ELLER DESS DOTTERBOLAG HAR INFORMERATS OM ELLER BORDE HA KÄNT TILL MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. I VISSA STATER ÄR DET INTE TILLÅTET ATT UTESLUTA SKADESTÅND ELLER BEGRÄNSA ANSVAR ENLIGT OVAN, SÅ DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. OM NÅGON DEL AV DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING BEFINNS VARA OGILTIG ELLER OGENOMFÖRBAR AV NÅGON ANLEDNING, FÅR DET SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR EMBECTA OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG UNDER SÅDANA OMSTÄNDIGHETER INTE ÖVERSTIGA HUNDRA ($100) DOLLAR SAMMANLAGT. OM NÅGON ÅTGÄRD ENLIGT DETTA AVTAL INTE ANSES HA UPPFYLLT SITT VÄSENTLIGA ÄNDAMÅL, SKA ALLA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR, FRISKRIVNINGAR OCH UTESLUTNINGAR AV GARANTIER OCH SKADESTÅND SOM ANGES I DETTA AVTAL FÖRBLI I KRAFT.

Framåtblickande uttalanden

Den här Webbplatsen kan från tid till annan innehålla vissa framåtblickande uttalanden (enligt definitionen i de federala värdepapperslagarna) om embectas resultat, inklusive framtida intäkter, produkter och inkomster, eller händelser eller utvecklingar som embecta förväntar sig att inträffa eller förutser att de kommer att inträffa i framtiden. Alla sådana uttalanden är baserade på embectas nuvarande förväntningar och innefattar ett antal affärsrisker och osäkerhetsfaktorer. De faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från de förväntade resultat som beskrivs, antyds eller förutses i något framåtblickande uttalande. Faktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från framåtblickande uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till: konkurrensfaktorer; prissättning och förändrade marknadsandelar; osäkerheter i rättstvister; embectas förmåga att uppnå försäljnings- och resultatprognoser, som baseras på antaganden om försäljningsvolym och produktmix, att uppnå sina kostnadsbesparingsmål samt att uppnå förväntade synergier och andra kostnadsbesparingar i samband med förvärv; förändringar i regionala, nationella eller utländska ekonomiska förhållanden; ökade energikostnader: fluktuationer i kostnader och tillgång till råvaror och i embectas förmåga att upprätthålla gynnsamma leverantörsarrangemang och relationer; förändringar i räntor eller valutakurser; förseningar i produktintroduktioner; och förändringar i hälso- och sjukvårdsregleringar eller andra statliga regleringar, såväl som andra faktorer som diskuteras på denna Webbplats i embectas dokument som lämnats in till Securities and Exchange Commission. Vi har inte för avsikt att uppdatera några framåtblickande uttalanden.

Skadestånd

I händelse av att rättsliga åtgärder vidtas till följd av (i) din användning av Innehållet eller Webbplatsen, inklusive ditt brott mot villkoren i detta Avtal, eller (ii) oönskad information som tillhandahålls av dig, samtycker du till att försvara, ersätta, hålla skadeslös och betala rimliga juridiska och bokföringsmässiga avgifter utan begränsning som embecta, dess dotterbolag, dess och deras styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, investerare eller licensgivare ådragit sig. embecta ska omedelbart underrätta dig om alla sådana krav, stämningar eller förfaranden. embecta ska ha rätt att, på eget val och bekostnad, delta i försvaret och/eller förlikningen av alla krav eller åtgärder, eller att överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för ersättning från dig utan att du befrias från dina ersättningsskyldigheter. Under inga omständigheter ska du förlika någon rättegång eller anspråk som ålägger embecta något ansvar eller andra skyldigheter utan dess föregående skriftliga medgivande.

Allmänt

Du är ansvarig för att skaffa och underhålla all telefon- och datorutrustning och annan utrustning som behövs för att få tillgång till och använda Webbplatsen och alla avgifter i samband med detta. embecta förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort materiellt innehåll från denna Webbplats. Alla anspråk relaterade till och användningen av denna Webbplats regleras av lagarna i delstaten Delaware, USA.

Om någon tvist uppstår mellan dig och embecta angående detta Avtal eller din användning av denna Webbplats, ska den lösas genom förhandlingar i god tro.  Om sådana ansträngningar visar sig misslyckas, ska alla kontroverser, anspråk eller tvister underkastas bindande skiljedomsförfarande enligt US Federal Arbitration Act, 9 USC § 1 och följande.  Reglerna för American Arbitration Association ska gälla för genomförandet av förhandlingen, som ska hållas i Delaware.  GÄLLANDE LAG SKA VARA LAGAR I STATEN DELAWARE, UTAN ATT GÄLLA DESS REGLER FÖR LAGKONFLIKT.  Skiljedomen ska vara slutgiltig och bindande och kan bekräftas och verkställas i valfri domstol med behörig jurisdiktion.  Parterna ska dela kostnaderna för skiljedomsförfarandet lika, men varje part ska betala sina egna advokatarvoden som uppstår i samband med skiljedomsförfarandet eller bekräftelsen eller verkställigheten av ett skadestånd.  Trots det föregående, om kostnaderna för skiljedomsförfarande kommer att vara oöverkomliga jämfört med kostnaderna för rättstvister och den begärda rättelseåtgärden, kommer embecta att betala så mycket av arvodena för ansökan, administration och skiljedomare som skiljedomaren anser vara nödvändigt för att förhindra att skiljeförfarandet är alltför kostnadskrävande. I händelse av att skiljedomaren fastställer att krav som du hävdar i skiljedomsförfarandet är oseriösa, samtycker du till att återbetala till embecta alla avgifter associerade med skiljedomsförfarandet som betalats av embecta å dina vägnar och som du annars skulle vara skyldig att betala.

Förenta nationernas konvention om avtal om internationell försäljning av varor gäller inte för detta Avtal.

DU OCH EMBECTA ACCEPTERAR ATT VAR OCH EN AV OSS ENDAST FÅR VÄCKA TALAN MOT DEN ANDRA PÅ INDIVIDUELL BASIS OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER MEDLEM I EN GRUPPTALAN I PÅSTÅDDA GRUPP- ELLER OMBUDSÅTGÄRDER ELLER -FÖRFARANDEN.

Detta Avtal utgör hela avtalet mellan dig och embecta när det gäller din tillgång till och/eller användning av denna Webbplats. Alla anspråk som uppstår i samband med din användning av Webbplatsen eller något Innehåll måste framställas inom ett (1) år från datumet för händelsen som gav upphov till en sådan åtgärd. Alla bestämmelser i detta Avtal som rör skadestånd, ansvarsfriskrivning eller garantier, ansvarsbegränsning och äganderätt ska fortsätta att gälla även om detta Avtal sägs upp av någon anledning. Om någon bestämmelse i detta Avtal är ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer de återstående bestämmelserna att fortsätta med full kraft och effekt, och den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen kommer att anses ersatt av en giltig verkställbar bestämmelse som nära överensstämmer med syftet med den ursprungliga bestämmelsen. Underlåtenhet av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse enligt detta Avtal ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta Avtal reserveras härmed.

Om du har några frågor angående detta Avtal om Webbplatsen, vänligen Kontakta oss.