Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 juli 2023.

Background Image

Inleiding

Toepassingsgebied

Samenvatting van de belangrijkste punten

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Hoe delen wij persoonsgegevens?

Marketingkeuzes

Cookies

Rechten van de betrokkenen

Gegevensbeveiliging

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

Andere kwesties

Neem contact met ons op

Inleiding

De missie van Embecta Corp. en haar filialen en dochterondernemingen ("embecta" of "we") is het ontwikkelen en leveren van oplossingen die het leven beter maken voor mensen die leven met diabetes. Daarbij verzamelen, gebruiken, delen en verwerken wij individueel identificeerbare gegevens over personen die contact met ons of onze Sites zoeken (hieronder gedefinieerd), klanten, zakelijke contacten, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten, individuele eindgebruikers, zakelijke partners en andere externe partijen met wie wij samenwerken ("Persoonsgegevens"). embecta neemt gegevensprivacy ernstig en wij geloven dat het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming fundamenteel is voor ons zakelijk succes.

Toepassingsgebied

Deze externe privacy- en cookieverklaring ("Privacyverklaring") beschrijft onze praktijken in verband met Persoonsgegevens die wij of onze dienstverleners verzamelen en verwerken via onze (of hun) contacten met personen, websites, partnerwebsites, applicaties en andere bronnen (zoals partnerwebsites van embecta, applicaties en persoonlijke contacten) als onderdeel van embecta's diensten (gezamenlijk de "Sites"). Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn wanneer u toegang krijgt tot specifieke diensten in sommige delen van deze website, via mobiele toepassingen, wanneer u ons rechtstreeks Persoonsgegevewns stuurt of wanneer u op links klikt die weg van deze sites navigeren. Alle gegevens die worden verstrekt in verband met deze privacyverklaring of die worden verwerkt in verband met uw betrokkenheid bij de sites die verwijzen naar deze privacyverklaring, zijn onderworpen aan deze privacyverklaring en, indien van toepassing, de gebruiksvoorwaarden van de site.

Samenvatting van de belangrijkste punten

1. Verzameling

Wij verzamelen namen, contactgegevens en andere persoonsgegevens in verband met onze commerciële relaties.

2. Gebruik

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te leveren en te reageren op vragen, om accounts te beheren en de bedrijfsvoering te handhaven, om relevante marketing te bieden en om andere zakelijke en nalevingsdoeleinden te vervullen.

3. Delen

Wij delen persoonsgegevens als dat nodig is om onze producten en diensten te leveren en te reageren op verzoeken, en om te voldoen aan andere zakelijke en nalevingsdoeleinden.

4. Marketingkeuzes

U hebt controle over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketing.

5. Cookies

Wij gebruiken cookies en traceringstechnologieën op onze Site en in onze communicatie, en bieden keuzes over het gebruik van cookies, met inbegrip van targeting en reclame door derden.

6. Rechten van de betrokkenen

Bepaalde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("AVG"), voorzien in bepaalde rechten, zoals het recht  om toegang, rectivicatie/correctie, verwijdering of andere acties te vragen met betrekking tot de Persoonsgegevens van individuen.

7. Gegevensbeveiliging

Wij handhaven technische en organisatorische maatregelen met de intentie om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onbedoelde vernietiging.

8. Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

Wij bieden passende bescherming voor grensoverschrijdende overdrachten van persoonsgegevens wanneer de wet dat voorschrijft.

9. Mededeling voor consumenten uit Californië

Consumenten in Californië, VS kunnen aanvullende rechten hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens onder de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA") en California Public Recoreds Act ("CPRA").

10. Andere kwesties

Wij geven in deze privacyverklaring andere informatie over: (i) de rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, (ii) de gevolgen van het niet verstrekken van Persoonsgegevens, (iii) geautomatiseerde besluitvorming, (iv) do-not-track (DNT) signalen, (v) het bewaren van gegevens, (vi) kwesties in verband met werknemers en contractanten, en (vii) wijzigingen in deze privacyverklaring.

11. Conact

Neem contact met ons op aan de hand van onderstaande contactgegevens als u vragen heeft.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken die rechtstreeks die wij van u of van derden (bijv. uw werkgever of de zorginstelling waarvoor u werkt) of die automatisch zijn verzameld door uw gebruik van de Sites:

 • identificatiegegevens, zoals volledige naam, titel en contactgegevens;
 • beroepsgegevens, zoals bedrijfsnaam en -type, bedrijfswebsite, vakgebied, functietitel en -omschrijving, afdeling en beroepservaring;
 • productgegevens, zoals soorten producten en diensten die door u of uw werkgever worden gebruikt of gekocht en daarmee samenhangende gegevens;
 • communicatie- en interactiegegevens, zoals verzoeken voor de klantendienst, correspondentie, notities van gesprekken of vergaderingen en andere interacties met de klantendienst of technische diensten;
 • opleidingsgegevens, zoals details of ontvangen product- of klinische opleiding;
 • gezondheidsgerelateerde informatie, zoals fysieke en medische informatie die via een van onze Sites of via sociale media is ingediend;
 • financiële of betalingsgegevens (alleen in beperkte gevallen), zoals bankrekeningnummers en data en bedrag van verrichte of ontvangen betalingen;
 • Technische gebruiksgegevens, zoals IP-adres, apparaat-ID en interacties met de sites; en
 • andere site-specifieke gegevens, zoals hieronder nader wordt toegelicht.
 • registratie- en accountgegevens, inclusief e-mailadres, wachtwoord, status van toestemmingen, apparaat-ID (inclusief fabrikant, type apparaat en versie besturingssysteem), taal, land, tijdzone en IP-adres;
 • geautomatiseerde gegevens, met inbegrip van gegevens verkregen via trackingtechnologieën, gegevens van aangesloten apparaten, locatiegegevens, gegevens verzonden naar mobiele apparaten en gebruiksgegevens.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij hebben de bovengenoemde categorieën van persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

Doel van het gebruik

Categorieën van persoonsgegevens

Het leveren van producten en diensten, waaronder
technische ondersteuning en onderhoudsdiensten.

Identificatiegegevens; productgegevens; communicatiegegevens; gezondheidsgerelateerde informatie; registratie-en accountgegevens; geautomatiseerde gegevens uitsluitend voor de DC App

Klantenservice verlenen en andere communicatie
met klanten, eindgebruikers en andere derden aangaan.

Identificatiegegevens; productgegevens; communicatiegegevens; gezondheidsgerelateerde informatie; registratie-en accountgegevens; geautomatiseerde gegevens uitsluitend voor de DC App

Marketing- en klantenrelatie
activiteiten
, waaronder  
categorisering van uw potentiële interesses in
embecta-producten en -diensten voor marketing
op maat

Identificatiegegevens; beroepsgegevens; productgegevens; communicatiegegevens; gezondheidsgerelateerde informatie

Ontwikkeling en verbetering van producten en diensten van kwaliteit en functionaliteit van producten en diensten

Productgegevens; registratie- en accountgegevens; geautomatiseerde gegevens uitsluitend voor de DC App

Opleidingsgegevens van klinisch en ander personeel

Identificatiegegevens; beroepsgegevens; opleidingsgegevens; informatie over de gezondheid

Beveiligings- en fraudepreventieactiviteiten
zoals de preventie van fraude, misbruik van IT-
systemen of het witwassen van geld; fysieke
beveiliging; IT- en netwerkbeveiliging; of interne
onderzoeken.

Identificatiegegevens; beroepsgegevens; communicatiegegevens; productgegevens; financiële of fbetalingsgegevens; registratie-en accountgegevens; geautomatiseerde gegevens uitsluitend voor de DC App

Voldoen aan wettelijke verplichtingen of
normen
, reageren op en voldoen
aan verzoeken en wettelijke eisen van
regelgevers of andere autoriteiten in of buiten
uw thuisland, naleving van
transparantiewetten die de interactie
met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg regelen en gelijkwaardige
wet- en regelgeving, industrienormen en
codes, details van de opleiding
die wordt gegeven aan distributeurs en andere
tussenpersonen met betrekking tot naleving

Identificatiegegevens; beroepsgegevens; productgegevens; communicatiegegevens; financiële of fbetalingsgegevens; registratie-en accountgegevens; gezondheidsgerelateerde gegevens; geautomatiseerde gegevens uitsluitend voor de DC App

Hoe delen wij persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens met of maken deze bekend aan de volgende categorieën ontvangers voor de volgende doelen:

 • Binnen embecta: Wij delen persoonsgegevens binnen de embecta-bedrijvengroep voor zover dat nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.
 • Dienstverleners: Wij delen persoonsgegevens met dienstverleners om deze partijen in staat te stellen namens ons en volgens onze instructies functies uit te voeren om de hierboven genoemde doeleinden te verwezenlijken, zoals marketing, identiteitsbeheer, probleemoplossing, gegevensbeheer, analyses, beveiliging en webhosting. Wij eisen dat dienstverleners een redelijke beveiliging van persoonsgegevens bieden en deze persoonsgegevens namens ons alleen in onze opdracht gebruiken en verwerken.
 • Externe partijen: Wanneer u onze websites gebruikt, delen we bovendien Persoonsgegevens, waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met derden die de gegevens gebruiken voor verwerking, zoals analyse, marketing en productontwikkeling. Ga naar hun privacybeleid voor meer informatie over hun gebruik. U kunt zich afmelden voor deze manier van delen door u af te melden voor onnodige cookies op onze cookie-pagina.
 • Auditoren en adviseurs: Wij delen persoonsgegevens met auditoren voor het uitvoeren van controlefuncties en adviseurs voor het verstrekken van juridisch en ander advies.
 • Bedrijfsreorganisatie: Wij delen persoonsgegevens met een zakelijke koper of prospect voor zover wettelijk toegestaan als onderdeel van een fusie, overname, verkoop van bedrijfsactiva of overgang van dienstverlening naar een andere provider, alsmede in het geval van insolventie, faillissement of curatele waarbij persoonsgegevens zouden worden overgedragen als activa van embecta.
 • Verplichte openbaarmakingen en wettelijke rechten: Wij delen persoonsgegevens om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces, of ander overheidsverzoek. Wij delen ook persoonsgegevens om onze wettelijke rechten, eigendom of veiligheid, of de rechten, eigendom of veiligheid van anderen vast te stellen of te beschermen, of om ons te verdedigen tegen juridische claims.

Marketingkeuzes

U hebt controle over ons gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing. Indien u niet langer marketingcommunicatie wenst te ontvangen, op een mailinglijst blijft staan waarop u zich eerder hebt ingeschreven of andere marketingcommunicatie ontvangt waarvoor u eerder toestemming hebt gegeven, kunt u er te allen tijde voor kiezen dergelijke communicatie niet te ontvangen. Volg de afmeldlink in de betreffende e-mail, antwoord "STOP" op de betreffende SMS of neem contact met ons op zoals hieronder beschreven om geen e-mailmarketing- of SMS-campagnes meer te ontvangen. Meld u af voor onnodige cookies op deze pagina om te voorkomen dat uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor embecta's online direct marketing.

Cookies

Wij gebruiken en staan bepaalde vertrouwde partners toe om cookies, webbakens en soortgelijke traceringstechnologieën (gezamenlijk "cookies") op onze Site te gebruiken.

Wat zijn cookies?

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie over uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die worden opgeslagen op uw browser, apparaat, communicatie of de pagina die u bezoekt. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser sluit, terwijl andere cookies worden bewaard, zelfs nadat u uw browser hebt gesloten, zodat u kunt worden herkend wanneer u terugkeert naar een website. Meer informatie over cookies en hoe ze werken is beschikbaar op Cookiepedia.

Hoe gebruiken we cookies?

Cookies worden gebruikt om de Site, producten en diensten te verbeteren, informatie te verzamelen over uw gebruikspatronen wanneer u door deze Sites navigeert om uw persoonlijke ervaring te verbeteren, en om inzicht te krijgen in gebruikspatronen om onze Sites, producten en diensten te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om onder bepaalde omstandigheden gerichte reclame te bieden en staan bepaalde vertrouwde partners ook toe om cookies op onze Sites te plaatsen om informatie te verzamelen over uw online activiteiten op onze Sites in de loop van de tijd en op verschillende websites die u bezoekt. Deze informatie wordt gebruikt om op websites die u bezoekt reclame aan te bieden die is afgestemd op uw interesses, ook wel op interesses gebaseerde reclame genoemd, en om de doeltreffendheid van dergelijke reclame te analyseren.

Cookies op onze Site zijn over het algemeen onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om de Sites optimaal te laten functioneren en u kunt zich niet afmelden voor deze cookies. Ze helpen te zorgen voor zaken als functionaliteit, beveiliging en naleving van de Sites.  U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u hierover wordt gewaarschuwd, maar sommige delen van de Sites zullen dan niet werken.

 • Analytische cookies/prestatiecookies: Deze cookies stellen ons in staat bezoeken en verkeersbronnen te analyseren, zodat we de prestaties van onze Sites kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons erachter te komen welke pagina's het meest en het minst populair zijn en te zien hoe bezoekers zich op de Sites bewegen. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen wij de prestaties van onze Sites niet controleren. Afhankelijk van uw jurisdictie kunnen wij gebruiken Google Analytics, en u kunt zien hoe u een keuze kunt maken met betrekking tot deze cookie door te gaan naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Doelgerichte cookies: Deze cookies kunnen via onze Sites worden ingesteld door onze reclamepartners. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Als u deze cookies niet toestaat, krijgt u minder gerichte reclame. U kunt deze cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Voor meer informatie over bepaalde cookies die worden gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame door derden, waaronder via cross-device tracking, en om bepaalde keuzes met betrekking tot dergelijke cookies uit te oefenen, kunt u terecht bij de Digital Advertising AllianceNetwork Advertising InitiativeDigital Advertising Alliance-CanadaEuropese Alliantie voor interactieve digitale reclame of de instellingen van uw apparaat.

Wat zijn uw opties als u geen cookies op uw computer wilt?

U kunt zelf beslissen welke van de hierboven beschreven categorieën cookies, met uitzondering van strikt noodzakelijke cookies, u in uw browser wilt toestaan door te klikken op de link Cookieopties in de voettekst van onze Sites. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de instellingen die u kiest, de volledige functionaliteit van onze Sites mogelijk niet meer beschikbaar is. Bovendien kunt u de instellingen van uw internetbrowser bekijken, meestal onder de rubrieken "Help" of "Internetopties", om de browser-gebaseerde keuzes die u hebt voor bepaalde cookies uit te voeren.

Als u bepaalde cookies uitschakelt of verwijdert in de instellingen van uw internetbrowser, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van belangrijke functies of kenmerken van de sites en moet u mogelijk uw inloggegevens opnieuw invoeren. Voor meer informatie over de praktische gevolgen van het wijzigen van cookie-instellingen kunt u deze externe pagina raadplegen: https://www.allaboutcookies.org.

Rechten van de betrokkenen

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving (zoals AVG of CCPA(CPRA)), kunt u het recht hebben om bevestiging te krijgen dat wij bepaalde persoonsgegevens over u en de bijbehorende verwerkingsactiviteiten bijhouden, om de inhoud, oorsprong en nauwkeurigheid ervan te verifiëren, evenals het recht op toegang, herziening, rectificatie of correctie, overdracht, verwijdering of anonimisering, of om toestemming voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens te blokkeren of in te trekken (zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan aan te tasten), door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. U kunt ook het recht hebben om informatie te vragen over derden met wie wij uw Persoonsgegevens hebben gedeeld, te eisen dat wij geen gegevens delen met externe partijen alsmede het recht om herziening te vragen van beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde gegevensverwerking zijn gebaseerd. 

U hebt met name het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen ons gebruik van persoonsgegevens voor directe marketing en in bepaalde andere situaties. Contacteer ons hieronder voor meer details. Houd er rekening mee dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In sommige gevallen moeten we uw identiteit kunnen verifiëren aan de hand van informatie die we op dat moment in ons bestand hebben om uw verzoeken om gegevensrechten te kunnen verwerken.

U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of instantie voor gegevensbescherming.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen redelijke maatregelen om alle persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Tenzij anders vermeld op de relevante pagina van een Site of via een mobiele applicatie van een embecta-partner, hanteert embecta algemene beveiligingsnormen, maar heeft zij geen extra maatregelen genomen om gegevens te beveiligen die aan haar Sites of vanuit haar applicaties of vanuit een onze partners worden verstrekt, en zijn dergelijke transmissies onderhevig aan normale internetbeveiligingsrisico's. Er is geen enkele overdracht via internet of e-mail ooit volledig veilig of foutloos. Met name e-mail die naar of van deze Site wordt verstuurd is mogelijk niet veilig en u dient daarom bijzonder voorzichtig te zijn bij de beslissing welke informatie u naar ons of naar onze partners stuurt. Houd dit in gedachten wanneer u Persoonsgegevens verstrekt aan embecta of aan een andere partij via het internet. Wanneer u wachtwoorden, ID-nummers of andere speciale toegangsfuncties op een Site gebruikt, is het bovendien uw verantwoordelijkheid om deze te beveiligen.

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, dragen wij persoonsgegevens over naar verschillende rechtsgebieden als dat nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden, inclusief naar rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw thuisland. Wij bieden passende bescherming voor grensoverschrijdende overdrachten zoals vereist door de wet voor internationale gegevensoverdrachten. Met betrekking tot overdrachten vanuit de Europese Economische Ruimte ("EER") passen wij modelcontractbepalingen toe die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, en andere passende oplossingen voor grensoverschrijdende overdrachten zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Indien dergelijke wetten dit vereisen, kunt u een kopie opvragen van de geschikte mechanismen die wij hanteren door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven.

Andere kwesties

Verkoopinformatie. We ontvangen geen betaling voor Persoonsgegevens. Sommige wetten definiëren "verkoop" echter ruim, zodat ook het delen van Persoonsgegevens in ruil voor iets van waarde hieronder valt. Als u Analytics-/Performance- of Targeting-cookies toestaat, kan het daaruit voortvloeiende delen van informatie worden beschouwd als een "verkoop" van Persoonsgegevens onder specifieke wetten. Als u zich wilt afmelden voor de verkoop van uw Persoonsgegevens, kunt u zich afmelden voor Analytics-/Performance- of Targeting-cookies op onze Sites of ons rechtstreeks schrijven.

(i) Wat is de rechtsgrondslag van de verwerking?

Sommige rechtsgebieden eisen een toelichting op de rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Wij hebben verschillende rechtsgronden waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, waaronder, zonder beperking: (a) indien noodzakelijk om een transactie of contractuele verplichting uit te voeren (zoals om de door u gevraagde producten en diensten te leveren); (b) indien noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals wanneer wij persoonsgegevens gebruiken voor het bijhouden van een administratie om de belastingplicht te staven); (c) toestemming (wanneer u toestemming hebt gegeven zoals passend onder de toepasselijke wetgeving, zoals voor directe marketing of bepaalde cookies); en (d) noodzakelijk voor legitieme belangen (zoals wanneer wij handelen om ons bedrijf in het algemeen te handhaven, met inbegrip van het handhaven van de veiligheid en beveiliging van de Site).

(ii) Wat zijn de gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens?

U bent niet verplicht alle in deze privacyverklaring genoemde Persoonsgegevens te verstrekken om onze Site te gebruiken of offline met ons te communiceren, maar bepaalde functionaliteiten zijn niet beschikbaar als u bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt. Als u bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij mogelijk niet op uw verzoek reageren, geen transactie met u uitvoeren of u geen marketing aanbieden die u volgens ons waardevol zou vinden.

(iii) Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst?

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst, waaronder profilering, op een manier die rechtsgevolgen voor u heeft of u anderszins in aanzienlijke mate treft.

(iv) Respecteert de Site DNT-signalen (Do Not Track) die via browsers worden verzonden?

Gezien de uiteenlopende praktijken van organisaties die browsers aanbieden en het ontbreken van een standaard op de markt, reageren wij momenteel niet op DNT-signalen.

(v) Privacy van kinderen

Onze websites zijn niet gericht op personen jonger dan 16 jaar.  Zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd verzamelen we niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar hebben verzameld via onze website, zullen we passende stappen ondernemen om deze kwestie aan te pakken.

(v) Hoe lang bewaren wij Persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens met betrekking tot marketingactiviteiten gewoonlijk zo lang als u marketingcommunicatie van ons accepteert. Op verzoek zullen wij dergelijke gegevens veilig verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken voor andere doeleinden zoals hierboven beschreven, bewaren wij doorgaans niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te verwezenlijken en voor zover dit anderszins nodig is voor fiscale doeleinden, bedrijfsdoeleinden, naleving, rechtszaken en andere wettelijke rechten en verplichtingen.

(vii) Verwerken wij "Gevoelige informatie"?

Er zijn verschillende definities van gevoelige informatie. Sommige categorieën Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen in de categorie Gevoelige Informatie vallen, waaronder gegevens zoals geolocatie en gezondheidsgegevens. In sommige rechtsgebieden, zoals Californië, hebt u het recht om u uit te schrijven voor bepaalde verwerkingen of het delen van Gevoelige informatie. Neem contact met ons op via privacy-embecta@embecta.com om dat recht uit te oefenen.

(viii) Japanse gebruikers

Als u deze Privacyverklaring leest en in Japan woont, gebruiken we Persoonsgegevens in de medische database (MDB) die wordt beheerd en geëxploiteerd door Nihon Ultmarc, Inc. samen met specifieke bedrijven. Voor de onderdelen van Persoonsgegevens die gezamenlijk worden gebruikt, het bereik van de gezamenlijke gebruikers, het doel van het gebruik door de gebruikers en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van persoonsgegevens, verwijzen wij u naar de website van Nihon Ultmarc, Inc. (https://www Ultmarc.co.jp/privacy/shared_use/index.html). Onze Privacyverklaring is niet van toepassing op de gelinkte sites. Als u verder wilt gaan, klikt u op het privacybeleid op de gekoppelde site.

(vi) Hoe gaan wij om met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring?

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken wanneer onze diensten en privacypraktijken veranderen of wanneer dit wettelijk verplicht is. De ingangsdatum van onze privacyverklaring staat hierboven vermeld en wij raden u aan onze Site regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid. Wij zullen de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze Site plaatsen en uw toestemming voor de wijzigingen vragen indien dit wettelijk vereist is.

Neem contact met ons op

Embecta Corp. treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking zoals gedefinieerd door de relevante wetgeving met betrekking tot alle persoonsgegevens die worden verwerkt onder deze privacyverklaring. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Embecta Corp.
300 Kimball Dr. Suite 300
Parsippany, New Jersey 07054
Attentie: Privacy Office
privacy-embecta@bd.com

Gratis nummer: 1.844.823.5433