Gebruiksvoorwaarden

Background Image

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op www.embecta.com (de "Site"). Embecta Corp. en haar filialen en dochterondernemingen (aangeduid als "embecta", "wij", "ons" of "onze", zoals van toepassing) biedt u toegang tot de Site onder de voorwaarden en bepalingen in deze Gebruiksovereenkomst (de "Overeenkomst"). Lees deze overeenkomst zorgvuldig door. Door deze Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u er onbeperkt mee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u er niet mee instemt deze Overeenkomst te volgen en daaraan gebonden te zijn, mag u geen materiaal van deze Site bezoeken, gebruiken of downloaden.

Als u een bestaande klant of leverancier van embecta bent, zijn deze voorwaarden niet bedoeld als vervanging of wijziging van de voorwaarden in uw klanten- of leveranciersovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen en voorwaarden van uw schriftelijke overeenkomst boven die in dit document. Alle embecta-producten en -diensten kunnen ook onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden die het gebruik ervan regelen en die samen met de etikettering van de producten en/of als online voorwaarden beschikbaar kunnen worden gesteld.

embecta behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Uw gebruik van deze Site na een dergelijke wijziging houdt in dat u instemt met en gebonden bent aan deze herziene Overeenkomst. Om deze reden raden wij u aan deze Overeenkomst elke keer dat u deze Site gebruikt door te nemen. Deze Overeenkomst is voor het laatst herzien op 26 februari 2023.

KENNISGEVING INZAKE ARBITRAGE. U gaat ermee akkoord dat geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen worden beslecht door middel van bindende arbitrage, en DOOR DEZE OVEREENKOMST TE AANVAARDEN, ZIEN U EN EMBECTA BEIDEN AF VAN HET RECHT OP EEN PROCES DOOR EEN JURY OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEF PROCES OF RECHTSZAAK.

Beschikbaarheid van de Site en internationale gebruikers

De Site wordt beheerd door embecta uit Parsipanny, NJ in de Verenigde Staten. Deze Site en de inhoud ervan (de "Inhoud") zijn ontworpen om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten.

Materiaal dat op deze Site wordt gepubliceerd kan verwijzen naar producten of diensten die in uw land niet beschikbaar zijn. Raadpleeg uw plaatselijke embecta-kantoor voor meer informatie.

U mag niets op de Site opvatten als een promotie of verzoek voor een product of voor het gebruik van een product dat niet is toegestaan door de wet- en regelgeving van het land waarin u zich bevindt.

Deze site is geen bron van medisch advies

Niets op deze Site mag worden opgevat als het geven van advies of het doen van een aanbeveling of verwijzing met betrekking tot een beslissing of actie in verband met uw gezondheid of de gezondheid van anderen.  Als u een patiënt bent, moet u een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener raadplegen in het geval van vragen over uw gezondheid en voordat u beslissingen neemt over diagnosestelling, preventie of behandelingen.  Als u een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener bent, mag u de Inhoud van deze Site niet gebruiken als vervanging van uw eigen medische oordeel, dat u dient toe te passen bij de beoordeling van de informatie op deze Site, noch van het advies van een contactpersoon, specialist of adviserende zorgverlener met wie u samenwerkt. Klinische hulpmiddelen of databanken die via de Sites voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden aangeboden, zijn niet bedoeld om verwijzingen te maken, professioneel advies te geven of bepaalde producten of diensten aan te bevelen. Artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die deze instrumenten of databanken gebruiken, moeten hun eigen klinische oordeel toepassen met betrekking tot de informatie die zij verstrekken of waarop zij zich baseren. Hoewel embecta redelijke inspanningen heeft geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Site nauwkeurig, volledig en actueel is, wijst embecta uitdrukkelijk elke garantie of verklaring af met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van dergelijke informatie. Niets op deze Site is bedoeld als medische diagnose of behandeling. Negeer nooit medisch advies en wacht nooit met het inwinnen ervan vanwege iets dat u op deze Site hebt gelezen.

Kennisgeving over auteursrecht, handelsmerk en ander intellectueel eigendom en gebruiksbeperking

Alle Inhoud, inclusief de selectie, ordening en vormgeving van de Inhoud, is eigendom van embecta of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten, inclusief de rechten sui generis met betrekking tot de bescherming van databanken. U mag Inhoud op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden. U mag Inhoud van de Site uitsluitend downloaden voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, mits de Inhoud op geen enkele wijze wordt gewijzigd, u alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en u de zin "Gebruikt met toestemming van embecta" opneemt wanneer u de Inhoud weergeeft of anderszins gebruikt. embecta garandeert en verklaart niet dat uw gebruik van de Inhoud geen inbreuk zal doen op rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan embecta. 

Alle handelsmerken, dienstmerken en logo's op deze Site (de "Handelsmerk(en)") zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van embecta, haar dochterondernemingen of derden. De Site kan ook octrooien, bedrijfseigen informatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van embecta en/of andere partijen bevatten of hiernaar verwijzen. Niets op deze Site mag worden geïnterpreteerd als het op welke manier dan ook verlenen van een licentie voor of recht op de handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van embecta en/of andere partijen, hetzij door middel van implicatie, uitsluiting of anderszins.

Niets van de Inhoud mag op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van framing, deep linking of mirrors, of opnieuw worden verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van embecta. Als u geïnteresseerd bent in een link naar onze Site, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

U gaat ermee akkoord dat het eerderg genoemde intellectuele eigendom waardevol eigendom van embecta is en dat embecta, in het geval van ongeoorloofd gebruik van dergelijk intellectueel eigendom, onherstelbare schade zal lijden waarvoor embecta mogelijk geen adequaat rechtsmiddel heeft.  Bijgevolg zal embecta, in elke actie of procedure om de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen, het recht hebben op een dwangmaatregel om dergelijk dreigend of daadwerkelijk ongeoorloofd gebruik te voorkomen of in te perken.  Het voorgaande vormt een aanvulling op en doet geen afbreuk aan alle andere rechten die embecta op grond van wetgeving of billijkheid kan hebben.

Openbare en ongevraagde informatie

Hoewel wij graag feedback, opmerkingen en ideeën ontvangen van bezoekers aan deze Site, willen wij dat u begrijpt dat alle informatie die u via deze Site verstrekt, wordt beschouwd als niet-persoonlijk, niet-vertrouwelijk en niet in eigendom (met uitzondering van persoonlijke informatie, zoals die term wordt gedefinieerd in onze Privacyverklaring). Als u feedback, opmerkingen, ideeën, informatie, concepten, knowhow of technieken of materialen via deze site aan ons doorgeeft, verleent u embecta hierbij een onbeperkte, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, door te geven en te distribueren in welk medium dan ook, en stemt u ermee in dat het embecta vrij staat deze te gebruiken voor welk doel dan ook.

embecta is niet verplicht om informatie die op de openbare delen van de site wordt geplaatst te controleren of te beoordelen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van dergelijke openbare delen of de site in het algemeen of voor enige fout, smaad, laster, weglating, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid op de site.

Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden, of enig materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins de wet overtreedt. embecta zal haar volledige medewerking verlenen aan wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die embecta verzoeken of opdragen de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijk materiaal plaatst.

Kinderen jonger dan achttien jaar mogen geen openbare of ongevraagde informatie verstrekken die persoonlijk identificeerbare gegevens bevat.

Links naar andere websites

Deze Overeenkomst geldt alleen voor deze Site. Deze Site kan verwijzingen of links tonen of bevatten naar andere embecta-websites (de "Andere embecta-sites") en naar andere websites die niet door embecta worden beheerd (de "Sites van derden"). Deze verwijzingen en/of links naar sites van derden worden uitsluitend voor uw referentie en gemak verstrekt en impliceren geen beoordeling of goedkeuring van het materiaal op deze sites van derden of enige associatie met hun operatoren. embecta heeft geen zeggenschap over deze sites van derden en is niet verantwoordelijk voor de informatie die door deze derden wordt verstrekt of de inhoud van de sites van derden.

De sites van derden (en alle websites waarnaar zij linken) kunnen informatie bevatten over het gebruik van producten die niet zijn goedgekeurd of vrijgegeven door de betreffende voedselveiligheids- en gezondheidsinstanties, zoals de Food and Drug Administration. embecta onderschrijft geen "off-label" gebruik.

De sites van derden (en de websites waarnaar zij verwijzen) kunnen informatie bevatten die onjuist, onvolledig of verouderd is. Uw toegang tot en gebruik van de sites van derden (en alle websites waarnaar zij verwijzen) is uitsluitend op eigen risico.

Andere embecta-sites vallen onder hun specifieke voorwaarden en privacybeleid. Wij raden u aan deze documenten zorgvuldig te lezen wanneer u die andere embecta-sites betreedt.

Omgang met adverteerders

Uw correspondentie of zakelijke transacties met, of deelname aan promoties van, adverteerders die op of via de Site te vinden zijn, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties zijn uitsluitend tussen u en die adverteerder. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van een dergelijke adverteerder op de Site.

Accountregistratie en het invullen van het online formulier

Voor sommige functies van deze Site, of embecta's diensten en producten, kan het nodig zijn een account bij ons aan te maken, of een online formulier in te vullen. Als onderdeel van het proces moet u een gebruikersnaam en een wachtwoord en/of registratiegegevens kiezen, die correct en bijgewerkt moeten zijn. U mag geen gebruikersnaam van een andere persoon selecteren of gebruiken met de bedoeling zich voor te doen als die persoon, of een gebruikersnaam gebruiken waarop een andere persoon rechten heeft zonder toestemming van die persoon.

Niet-naleving van het bovenstaande vormt een schending van deze Overeenkomst, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account en/of uw recht om diensten of producten te ontvangen via de Site. U stemt ermee in redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van uw wachtwoord te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik of activiteit op uw account, inclusief het gebruik van de account door derden die door u zijn gemachtigd om uw gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken. U stelt embecta op de hoogte van elk bekend of vermoed ongeoorloofd gebruik van uw account of elke bekende of vermoede inbreuk op de beveiliging, inclusief verlies, diefstal of ongeoorloofde bekendmaking van uw wachtwoord of andere relevante verstrekte registratiegegevens.

Privacyverklaring van de Site

Onze Privacyverklaring is beschikbaar op deze Site en door de Site te bezoeken, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan de Privacyverklaring. De volledige Privacyverklaring wordt hierbij door middel van verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen.

Lees onze privacyverklaring ».

Afwijzing van garanties

DE SITE EN DE INHOUD WORDEN GELEVERD OP EEN "ZOALS HET IS"-, "ZOALS BESCHIKBAAR"-BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. ER KUNNEN VERTRAGINGEN, WEGLATINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN DE SITE VOORKOMEN. EMBECTA EN HAAR FILIALEN GARANDEREN NIET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID, NIET-INBREUK, TITEL, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE INHOUD OF DE SITE ZELF EN WIJ WIJZEN HIERBIJ ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF. EMBECTA VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD VAN DEZE SITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CODE DIE BESMETTENDE OF VERNIETIGENDE EIGENSCHAPPEN KAN HEBBEN. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOESTAAN, ZIJN DEZE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Beperking van aansprakelijkheid

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS VOOR UW EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL ZAL EMBECTA, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF EEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE VERLIEZEN OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DEZE SITE OF UW VERTROUWEN OP ENIGE INHOUD. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR ALLE VERLIEZEN EN SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT, ALGEMEEN, BIJZONDER, INCIDENTEEL, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT ONGEACHT OF DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS EN ZELFS INDIEN EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN EMBECTA OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OP DE HOOGTE WAS OF HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING VAN SCHADE OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN NIET TOE, ZODAT DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. INDIEN ENIG DEEL VAN DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OM WELKE REDEN DAN OOK ONGELDIG OF ONUITVOERBAAR WORDT BEVONDEN, DAN ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EMBECTA EN/OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ONDER DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN NIET MEER BEDRAGEN DAN HONDERD ($100,00) DOLLAR IN TOTAAL. INDIEN WORDT VASTGESTELD DAT EEN RECHTSMIDDEL KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST ZIJN ESSENTIËLE DOEL HEEFT GEMIST, BLIJVEN ALLE IN DEZE OVEREENKOMST OPGENOMEN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, DISCLAIMERS EN UITSLUITINGEN VAN GARANTIES EN SCHADEVERGOEDINGEN VAN KRACHT.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze site kan van tijd tot tijd bepaalde toekomstgerichte verklaringen (zoals gedefinieerd onder de federale effectenwetgeving) bevatten met betrekking tot de prestaties van embecta, inclusief toekomstige winst, producten en inkomsten of gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan embecta verwacht dat ze zich in de toekomst zullen voordoen of voorzien. Al deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van embecta en gaan gepaard met een aantal bedrijfsrisico's en onzekerheden. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten die in een toekomstgerichte verklaring worden beschreven, geïmpliceerd of voorspeld. Factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van een toekomstgerichte verklaring zijn onder meer: concurrentiefactoren; druk op de prijzen en het marktaandeel; onzekerheden in verband met rechtszaken; het vermogen van embecta om omzet- en winstprognoses te halen, die gebaseerd zijn op veronderstellingen inzake verkoopvolume en productmix, om haar kostenbesparingsdoelstellingen te halen en om de verwachte synergieën en andere kostenbesparingen in verband met overnames te realiseren; veranderingen in de regionale, nationale of buitenlandse economische omstandigheden; stijgingen van de energiekosten: schommelingen in de kosten en beschikbaarheid van grondstoffen en in het vermogen van embecta om gunstige leveranciersovereenkomsten en -relaties te handhaven; veranderingen in rente of wisselkoersen; vertragingen in productintroducties; en veranderingen in de gezondheidszorg of andere overheidsregulering, evenals andere factoren die op deze Site worden besproken in de deponeringen van embecta bij de Securities and Exchange Commission. Wij zijn niet van plan om toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Vrijwaring

In het geval dat er een juridische actie wordt ondernomen als gevolg van (i) uw gebruik van de inhoud of de Site, inclusief uw schending van de voorwaarden van deze overeenkomst, of (ii) door u verstrekte ongevraagde informatie, gaat u ermee akkoord embecta, haar gelieerde bedrijven, haar en hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, investeerders of licentiegevers te verdedigen, te vrijwaren en alle redelijke juridische en boekhoudkundige kosten zonder beperking te betalen. embecta zal u onmiddellijk in kennis stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure. embecta heeft het recht, naar eigen keuze en op eigen kosten, deel te nemen aan de verdediging en/of schikking van een claim of actie of de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van een zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling door u, zonder uw vrijwaringsverplichtingen te verlichten. In geen geval zult u een rechtszaak of claim schikken die enige aansprakelijkheid of andere verplichtingen oplegt aan embecta zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming.

Algemeen

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle telefoonapparatuur, computerhardware en andere apparatuur die nodig is voor toegang tot en gebruik van de Site en alle kosten die daarmee samenhangen. embecta behoudt zich het recht voor om op elk moment Inhoud van deze Site te wijzigen of te verwijderen. Elke claim met betrekking tot, en het gebruik van, deze Site valt onder de wetten van de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika.

Indien er een geschil ontstaat tussen u en embecta betreffende deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site, zal dit worden opgelost door middel van onderhandelingen te goeder trouw.  Indien deze inspanningen geen resultaat opleveren, zullen alle geschillen, vorderingen of conflicten worden onderworpen aan bindende arbitrage overeenkomstig de Amerikaanse Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 en volgende.  De regels van de American Arbitration Association zijn van toepassing op de hoorzitting, die in Delaware wordt gehouden.  HET TOEPASSELIJK RECHT IS HET RECHT VAN DE STAAT DELAWARE, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE COLLISIEREGELS.  De arbitragebeslissing is definitief en bindend en kan worden bevestigd en ten uitvoer worden gelegd in elke bevoegde rechtbank.  De partijen dragen gelijkelijk de kosten van de arbitrage, maar elke partij betaalt haar eigen advocatenkosten in verband met de arbitrage of de bevestiging of tenuitvoerlegging van een beslissing.  Niettegenstaande het voorgaande zal embecta, indien de kosten van arbitrage buitensporig zijn in vergelijking met de kosten van procesvoering en de ingestelde vordering, zoveel van de indienings-, administratie- en arbitragekosten betalen als de arbiter nodig acht om te voorkomen dat de arbitrage buitensporig wordt. In het geval dat de arbiter bepaalt dat de vordering(en) die u in de arbitrage instelt onbeduidend zijn, gaat u ermee akkoord embecta te vergoeden voor alle kosten in verband met de arbitrage die embecta namens u betaalt en die u anders verplicht zou zijn te betalen.

Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

U EN EMBECTA KOMEN OVEREEN DAT IEDER VAN ONS ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS VORDERINGEN JEGENS DE ANDER KAN INSTELLEN EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE.

Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en embecta met betrekking tot uw toegang tot en/of gebruik van deze Site. Alle claims die ontstaan in verband met uw gebruik van de Site of enige Inhoud moeten binnen één (1) jaar na de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke actie worden ingediend. Alle bepalingen van deze Overeenkomst met betrekking tot vrijwaring, afwijzing of garanties, beperking van aansprakelijkheid en eigendomsrechten blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige afdwingbare bepaling die nauw aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling. Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van een recht of bepaling onder deze Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten worden hierbij voorbehouden.

Als u vragen heeft over deze Overeenkomst of Site, kunt u contact met ons opnemen.