Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane dnia 18 lipca 2023 r.

Background Image

Wprowadzenie

Zakres

Podsumowanie kluczowych punktów

Jakie dane osobowe gromadzimy?

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

W jaki sposób udostępniamy dane osobowe?

Wybory marketingowe

Pliki cookie

Prawa osób, których dane dotyczą

Bezpieczeństwo danych

Transgraniczne przekazywanie danych

Inne kwestie

Skontaktuj się z nami

Wprowadzenie

Misją firmy Embecta Corp. oraz jej podmiotów stowarzyszonych i zależnych (dalej „embecta” lub „my”) jest opracowywanie i dostarczanie rozwiązań poprawiających jakość życia osób chorych na cukrzycę. Robiąc to, gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i na inne sposoby przetwarzamy dane umożliwiające identyfikację osób wchodzących z nami w interakcje lub odwiedzających nasze Witryny (zdefiniowane poniżej), klientów, kontaktów biznesowych, pracowników opieki zdrowotnej, pacjentów, indywidualnych użytkowników końcowych, partnerów biznesowych i innych podmiotów zewnętrznych, z którymi wchodzimy w interakcje („Dane osobowe”). Firma embecta poważnie traktuje prywatność danych i wierzymy, że prowadzenie naszej działalności biznesowej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych ma fundamentalne znaczenie dla naszego sukcesu biznesowego.

Zakres

Niniejsze zewnętrzne oświadczenie o Polityce ochrony prywatności i plikach cookie („Oświadczenie o ochronie prywatności”) opisuje nasze praktyki w związku z Danymi osobowymi gromadzonymi i przetwarzanymi przez nas lub naszych usługodawców za pośrednictwem naszych interakcji z osobami fizycznymi, witryn internetowych, witryn internetowych partnerów, aplikacji i innych źródeł (takich jak witryny i/lub aplikacje partnerów firmy embecta i/lub interakcji osobistych) w ramach usług firmy embecta (łącznie „Witryny”). Dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie w przypadku uzyskania dostępu do określonych usług w niektórych obszarach niniejszej witryny, poprzez aplikacje mobilne, w przypadku bezpośredniego dostarczania nam Danych osobowych lub w przypadku kliknięcia łączy prowadzących poza Witryny. Wszelkie dane przekazane w związku z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności lub przetwarzane w związku z korzystaniem z Witryn, które odwołuje się do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, podlegają niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz, w stosownych przypadkach, Warunkom korzystania z witryny.

Podsumowanie kluczowych punktów

1. Gromadzenie danych

Gromadzimy dane w postaci imion i nazwisk, danych kontaktowych i innych Danych osobowych związanych z naszymi relacjami handlowymi.

2. Wykorzystywanie danych

Używamy Danych osobowych, aby dostarczać nasze produkty i realizować nasze usługi, a także aby odpowiadać na zapytania, zarządzać kontami oraz prowadzić działalność biznesową, zapewniać odpowiedni marketing oraz realizować inne cele biznesowe i cele związane z utrzymaniem zgodności z przepisami.

3. Udostępnianie danych

Udostępniamy Dane osobowe w zakresie niezbędnym do dostarczania naszych produktów i usług oraz odpowiadania na zapytania, a także do realizacji innych celów biznesowych i związanych z utrzymaniem zgodności z przepisami.

4. Zgody marketingowe

Użytkownik ma kontrolę nad tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.

5. Pliki cookie

Używamy plików cookie i technologii śledzenia na naszej Witrynie i w naszej komunikacji oraz umożliwiamy wybór sposobu korzystania z plików cookie i technologii śledzenia, co obejmuje dostosowywanie proponowanych treści i reklam stron trzecich.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Niektóre przepisy, takie jak te zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych w UE („RODO”), zapewniają określone prawa, takie jak prawo do żądania dostępu, sprostowania/korekty, usunięcia lub innych działań dotyczących Danych osobowych danej osoby.

7. Bezpieczeństwo danych

Utrzymujemy środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub niezamierzonym zniszczeniem.

8. Transgraniczne transfery danych

W przypadkach określonych przez prawo zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia na potrzeby transgranicznego przekazywania Danych osobowych.

9. Informacje dla klientów z Kalifornii

Klienci z Kalifornii w USA mogą mieć dodatkowe prawa w odniesieniu do swoich Danych osobowych wynikające z Kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act) z 2018 r. („CCPA”) i Kalifornijskiej ustawy o archiwach publicznych (California Public Records Act, „CPRA”).

10. Pozostałe kwestie

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności podajemy inne informacje dotyczące następujących zagadnień: (i) podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych, (ii) konsekwencje nieprzekazania Danych osobowych, (iii) zautomatyzowane podejmowanie decyzji, (iv) sygnały „nie śledź” (DNT, ang. do-not-track), (v) przechowywanie danych, (vi) kwestie związane z pracownikami i wykonawcami oraz (vii) zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

11. Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić, wykorzystywać, udostępniać i w inny sposób przetwarzać następujące kategorie Danych osobowych, które zostały uzyskane bezpośrednio od użytkownika, od stron trzecich (np. pracodawcy użytkownika lub instytucji opieki zdrowotnej, dla której pracuje) lub automatycznie w związku z korzystaniem użytkownika z Witryn:

 • dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy i dane kontaktowe;
 • dane zawodowe, takie jak nazwa i rodzaj firmy, witryna internetowa firmy, specjalizacja, nazwa i opis stanowiska, dział i doświadczenie zawodowe;
 • dane o produktach, takie jak rodzaje produktów i usług używanych lub kupowanych przez użytkownika lub pracodawcę użytkownika oraz powiązane dane;
 • szczegóły dotyczące komunikacji i interakcji, takie jak prośby o obsługę klienta, korespondencja, notatki z rozmów telefonicznych lub spotkań oraz inne interakcje związane z obsługą klienta lub serwisem technicznym;
 • dane dotyczące szkoleń, takie jak szczegółowe informacje na temat odbytego szkolenia produktowego lub klinicznego;
 • informacje dotyczące zdrowia, takie jak dane fizyczne i medyczne przesłane za pośrednictwem jednej z naszych Witryn lub umieszczone w mediach społecznościowych;
 • dane finansowe lub dotyczące płatności (wyłącznie w konkretnych przypadkach), takie jak numery kont bankowych, daty oraz kwoty dokonanych lub otrzymanych płatności;
 • dane techniczne dotyczące użytkowania, takie jak adres IP, identyfikator urządzenia i interakcje ze Witrynami; i
 • inne dane swoiste dla Witryny, jak opisano szczegółowo poniżej.
 • szczegóły rejestracji i dane konta, w tym adres e-mail, hasło, status zgód, identyfikator urządzenia (w tym producent, typ urządzenia i wersja systemu operacyjnego), język, kraj, strefa czasowa i adres IP;
 • zautomatyzowane dane, w tym dane uzyskane za pomocą technologii śledzenia, dane z podłączonych urządzeń, dane o lokalizacji, dane wysyłane do urządzeń przenośnych oraz dane o użytkowaniu.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy powyższe kategorie Danych osobowych w następujących celach:

Przeznaczenie

Kategorie Danych osobowych

Dostarczanie produktów i usług, w
tym pomocy technicznej i usług konserwacji

Dane identyfikacyjne; dane produktu; szczegóły komunikacji; informacje dotyczące zdrowia; dane rejestracyjne i dane z konta; zautomatyzowane dane tylko dla Aplikacji DC

Zapewnianie obsługi klienta i angażowanie się w
inne formy komunikacji z klientami, użytkownikami końcowymi i innymi osobami trzecimi

Dane identyfikacyjne; dane produktu; szczegóły komunikacji; informacje dotyczące zdrowia; dane rejestracyjne i dane z konta; zautomatyzowane dane tylko dla Aplikacji DC


Działania
marketingowe i związane z relacjami z klientami, które mogą obejmować  
kategoryzację potencjalnych zainteresowań użytkownika w zakresie produktów i usług
firmy embecta na potrzeby marketingu
kierowanego

Dane identyfikacyjne; dane zawodowe; dane produktu; szczegóły komunikacji; informacje dotyczące zdrowia

Rozwój produktów/usług oraz poprawa jakości i funkcjonalności produktów i usług

Dane produktu; dane rejestracyjne i dane z konta; zautomatyzowane dane tylko dla Aplikacji DC

Dokumentacja szkoleniowa personelu klinicznego i innego personelu

Dane identyfikacyjne; dane zawodowe; dane dotyczące szkoleń; informacje dotyczące zdrowia

Działania związane z bezpieczeństwem i zapobieganiem oszustwom,
takie jak zapobieganie oszustwom, niewłaściwemu użyciu systemów informatycznych
 lub praniu brudnych pieniędzy; bezpieczeństwo
fizyczne; bezpieczeństwo IT i sieci; lub działania związane z dochodzeniami
wewnętrznymi

Dane identyfikacyjne; dane zawodowe; szczegóły komunikacji; dane produktu; informacje finansowe i związane z płatnościami; dane rejestracyjne i dane z konta; zautomatyzowane dane tylko dla Aplikacji DC

Przestrzeganie zobowiązań lub
norm
prawnych, odpowiadanie na prośby i spełnianie
próśb i wymagań prawnych ze strony
organów regulacyjnych lub innych organów w kraju ojczystym lub poza
nim, przestrzeganie
zasad przejrzystości prawa regulujących interakcje
z pracownikami służby zdrowia oraz równoważne
prawa i regulacje, standardy branżowe i
kodeksy, szczegóły szkoleń
prowadzonych dla dystrybutorów i innych
pośredników w zakresie zgodności

Dane identyfikacyjne; dane zawodowe; dane produktu; szczegóły komunikacji; informacje finansowe i związane z płatnościami; dane rejestracyjne i dane z konta; informacje dotyczące zdrowia; zautomatyzowane dane tylko dla Aplikacji DC

W jaki sposób udostępniamy dane osobowe?

Udostępniamy lub ujawniamy Dane osobowe następującym kategoriom odbiorców w następujących celach:

 • W obrębie spółek embecta: udostępniamy Dane osobowe w ramach grupy spółek embecta, jeśli jest to konieczne do celów opisanych powyżej.
 • Usługodawcy: udostępniamy Dane osobowe usługodawcom, aby umożliwić im wykonywanie określonych zadań i pełnienie funkcji w naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami w celu realizacji celów określonych powyżej, takich jak marketing, zarządzanie tożsamością, rozwiązywanie problemów, zarządzanie danymi, czynności analityczne, bezpieczeństwo i hosting. Wymagamy od usługodawców zapewnienia rozsądnego poziomu bezpieczeństwa Danych osobowych oraz wykorzystywania i przetwarzania takich Danych osobowych w naszym imieniu wyłącznie na nasze polecenie.
 • Strony trzecie: Podczas korzystania z naszych Witryn, dodatkowo udostępniamy Dane osobowe, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, stronom trzecim, które wykorzystują dane do przetwarzania obejmującego czynności analityczne, marketing i rozwój produktu. Więcej informacji na temat wykorzystania przez te podmioty można znaleźć w ich politykach ochrony prywatności. Można zrezygnować z tego udostępniania, rezygnując z niepotrzebnych plików cookie na naszej stronie plików cookie.
 • Audytorzy i doradcy: udostępniamy Dane osobowe audytorom w celu wykonywania funkcji audytowych oraz doradcom, aby umożliwić im udzielanie porad prawnych i innych.
 • Reorganizacja przedsiębiorstwa: udostępniamy Dane osobowe każdemu nabywcy korporacyjnemu lub potencjalnemu nabywcy w zakresie dozwolonym przez prawo w ramach fuzji, przejęcia, sprzedaży aktywów firmy lub przeniesienia usług do innego usługodawcy, a także w przypadku niewypłacalności, bankructwa lub zarządu komisarycznego, w których Dane osobowe byłyby przekazywane jako aktywa firmy embecta.
 • Obowiązkowe ujawnienia i prawa: udostępniamy Dane osobowe na wezwanie sądu, w następstwie stosownego nakazu sądowego lub efektów innego rodzaju procesu prawnego lub na skutek wniosku instytucji rządowych. Udostępniamy również Dane osobowe w celu ustalenia lub ochrony naszych praw, naszej własności, naszego bezpieczeństwa albo praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób, lub w celu obrony przed roszczeniami prawnymi.

Wybory marketingowe

Użytkownik ma kontrolę nad wykorzystaniem przez nas swoich Danych osobowych do marketingu bezpośredniego. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać żadnych komunikatów marketingowych, nie chce pozostawać na liście adresowej, na którą wcześniej się zapisał, lub otrzymywać innych komunikatów marketingowych, na które wcześniej wyraził zgodę, może zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów w dowolnym momencie. Można kliknąć łącze rezygnacji z subskrypcji w odpowiedniej wiadomości e-mail, odpowiedzieć „STOP” na odpowiednią wiadomość SMS lub skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej, aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-maili o treściach marketingowych lub kampanii SMS. Prosimy o zrezygnowanie z niepotrzebnych plików cookie na tej stronie, aby uniemożliwić wykorzystywanie Danych osobowych w marketingu bezpośrednim firmy embecta online.

Pliki cookie

W naszej Witrynie używamy i zezwalamy pewnym zaufanym partnerom na używanie plików cookie, internetowych sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii śledzenia (zwanych łącznie „Plikami cookie”).

Czym są pliki cookie?

Gdy użytkownik odwiedza jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w jego przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Pliki cookie to niewielkie ilości danych, które są przechowywane w przeglądarce, urządzeniu, komunikacji użytkownika lub przeglądanej przez użytkownika stronie. = Niektóre pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy inne pliki cookie są zachowywane nawet po zamknięciu przeglądarki, dzięki czemu można rozpoznać użytkownika, gdy wraca na konkretną stronę internetową. Więcej informacji o plikach cookie i sposobie ich działania można znaleźć w witrynie Cookiepedia.

Jak używamy plików cookie?

Pliki cookie są wykorzystywane, aby udostępniać i ulepszać Witryny, produkty i usługi, gromadzić informacje o wzorcach użytkowania podczas poruszania się po Witrynach, aby poprawić spersonalizowane wrażenia i zrozumieć takie wzorce w celu ulepszania naszych Witryn, produktów i usług. Używamy również plików cookie do dostarczania ukierunkowanych reklam w niektórych przypadkach i zezwalamy niektórym zaufanym partnerom na umieszczanie plików cookie w naszych Witrynach w celu zbierania informacji o aktywności użytkownika online w naszych Witrynach na przestrzeni czasu i na różnych innych odwiedzanych witrynach. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika na odwiedzanych stronach internetowych, zwanych również reklamami opartymi na zainteresowaniach, a także do analizy skuteczności takich reklam.

Pliki cookie w naszej Witrynie są ogólnie podzielone na następujące kategorie:

 • Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do optymalnego działania Witryn i nie można zrezygnować z tych plików cookie. Pomagają zapewnić funkcjonalność, bezpieczeństwo i zgodność Witryn.  Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części Witryny nie będą wówczas działać.

 • Analityczne/wydajnościowe pliki cookie: Te pliki cookie pozwalają nam analizować wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszych Witryn. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po Witrynach. Jeśli użytkownik nie zezwoli na te pliki cookie, nie będziemy w stanie monitorować działania Witryn. W zależności od jurysdykcji korzystamy z narzędzia Google Analytics. Aby zobaczyć, jak dokonać wyboru dotyczącego tych plików cookie, należy odwiedzić stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Pliki cookie do targetowania: Te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszych Witryn przez naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Jeśli użytkownik nie zezwoli na te pliki cookie, będzie otrzymywać mniej reklam ukierunkowanych. Użytkownik może usunąć te pliki cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o niektórych plikach cookie używanych przez strony trzecie do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach, w tym śledzenia na różnych urządzeniach, oraz aby skorzystać z niektórych opcji dotyczących takich plików cookie, należy odwiedzić stronę Digital Advertising AllianceNetwork Advertising InitiativeDigital Advertising Alliance-CanadaEuropean Interactive Digital Advertising Alliance lub przejść do ustawień swojego urządzenia.

Jakie są możliwości, jeśli użytkownik nie chce plików cookie na swoim komputerze?

Z wyjątkiem niezbędnych plików cookie użytkownik może swobodnie zdecydować, na które z opisanych powyżej kategorii plików cookie chce zezwolić w swojej przeglądarce, klikając link Opcje plików cookie w stopce naszych Witryn. Należy pamiętać, że w zależności od wybranych ustawień pełna funkcjonalność naszych Witryn internetowych może nie być już dostępna. Ponadto użytkownik może przejrzeć ustawienia swojej przeglądarki internetowej, zwykle w sekcjach „Pomoc” lub „Opcje internetowe”, aby skorzystać z opcji dostępnych w przeglądarce dla niektórych plików cookie.

Jeśli użytkownik wyłączy lub usunie niektóre pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, może nie mieć dostępu do ważnych funkcji Witryn lub ich używania, a także może zostać poproszony o ponowne wprowadzenie danych logowania. Więcej informacji na temat praktycznych konsekwencji zmiany ustawień plików cookie można znaleźć na tej stronie zewnętrznej: https://www.allaboutcookies.org.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo (takie jak RODO lub CCPA [CPRA]), użytkownik może mieć prawo do uzyskania potwierdzenia, że przechowujemy określone Dane osobowe dotyczące użytkownika i związanych z nimi czynności przetwarzania, aby zweryfikować ich treść, pochodzenie i dokładność, a także prawo do dostępu, przeglądania, sprostowania/korekty, przenoszenia, usuwania lub anonimizowania, a także blokowania lub cofania zgody na przetwarzanie niektórych Danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Użytkownik może również mieć prawo do żądania informacji o osobach trzecich, którym udostępniliśmy jego Dane osobowe, może zażądać, abyśmy nie udostępniali danych stronom trzecim, a także ma prawo do wnioskowania o weryfikację decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. 

W szczególności użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego oraz w niektórych innych sytuacjach. Proszę skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych, aby uzyskać więcej informacji. Należy pamiętać, że musimy przechowywać określone Dane osobowe zgodnie z wymogami lub zezwoleniami obowiązującego prawa. W niektórych przypadkach musimy być w stanie zweryfikować tożsamość użytkownika, korzystając z informacji, które obecnie posiadamy, aby przetworzyć żądania użytkownika dotyczące praw do danych.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych lub organu regulacyjnego.

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony wszelkich Danych osobowych, które użytkownik nam przekazuje, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. O ile nie określono inaczej na odpowiedniej stronie Witryny lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej partnera firmy embecta, firma embecta stosuje ogólne standardy bezpieczeństwa, ale nie podjęła dodatkowych działań w celu zabezpieczenia danych przekazywanych do swoich Witryn lub z jej aplikacji lub od partnera firmy embecta, a takie transmisje podlegają normalnym zagrożeniom bezpieczeństwa w Internecie. Żadna transmisja internetowa ani e-mailowa nie jest w pełni bezpieczna ani wolna od błędów. W szczególności wiadomości e-mail wysyłane do lub z tej Witryny mogą nie być bezpieczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji, jakie informacje są wysyłane do nas lub do naszych partnerów. Należy o tym pamiętać, ujawniając jakiekolwiek dane osobowe firmie embecta lub jakiejkolwiek innej stronie za pośrednictwem Internetu. Ponadto, gdy użytkownik korzysta z haseł, numerów identyfikacyjnych lub innych specjalnych funkcji dostępu w Witrynie, jego obowiązkiem jest ich ochrona.

Transgraniczne przekazywanie danych

Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, przekazujemy Dane osobowe do różnych jurysdykcji, jeśli jest to konieczne do celów opisanych powyżej, w tym do jurysdykcji, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj użytkownika. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia w przypadku transgranicznego transferu danych w przypadkach wymaganych przez prawo. W przypadku transferów pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) wdrażamy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz inne odpowiednie rozwiązania dotyczące transferów transgranicznych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Tam, gdzie jest to wymagane przez takie przepisy, użytkownik może poprosić o kopię odpowiednich mechanizmów, którymi dysponujemy, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.

Inne kwestie

Informacje o sprzedaży. Nie otrzymujemy płatności za żadne Dane osobowe. Jednak w niektórych przepisach stosuje się obszerną definicję „sprzedaży”, obejmując udostępnianie Danych osobowych w zamian za cokolwiek wartościowego. Jeśli użytkownik zezwoli na analityczne/wydajnościowe pliki cookie lub pliki cookie do targetowania, wynikające z tego udostępnianie informacji może zostać uznane za „sprzedaż” Danych osobowych zgodnie z określonymi przepisami. Jeśli użytkownik chce zrezygnować ze sprzedaży swoich Danych osobowych, może zrezygnować z analitycznych/wydajnościowych plików cookie lub plików cookie do targetowania w naszych Witrynach lub napisać do nas bezpośrednio.

(i) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

W niektórych jurysdykcjach wymagane jest wyjaśnienie podstawy prawnej gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych. Mamy kilka różnych podstaw prawnych, na podstawie których gromadzimy i przetwarzamy Dane osobowe, w tym między innymi: (a) jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia transakcji lub wypełnienia zobowiązania umownego (np. w celu dostarczenia zamówionych produktów i usług); (b) jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego (np. gdy wykorzystujemy Dane osobowe do prowadzenia dokumentacji w celu uzasadnienia zobowiązania podatkowego); (c) za zgodą (jeśli użytkownik wyraził zgodę zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego lub niektórych plików cookie); oraz gdy jest to (d) niezbędne do ochrony lub realizacji uzasadnionych interesów (na przykład gdy działamy w celu ogólnego utrzymania naszej działalności, w tym utrzymania bezpieczeństwa Witryny).

(ii) Jakie są konsekwencje nie podania Danych osobowych?

Użytkownik nie musi podawać wszystkich Danych osobowych określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, aby korzystać z naszej Witryny lub wchodzić z nami w interakcję offline, ale niektóre funkcje nie będą dostępne, jeśli nie poda pewnych Danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda pewnych Danych osobowych, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na jego prośbę, przeprowadzić z nim transakcji lub zapewnić mu działań marketingowych, które naszym zdaniem byłyby dla niego wartościowe.

(iii) Czy angażujemy się w zautomatyzowane podejmowanie decyzji bez udziału człowieka?

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez interwencji człowieka, w tym profilowania, w sposób, który wywołuje wobec użytkownika skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływa na jego sytuację.

(iv) Czy Witryna honoruje sygnały „nie śledź” („DNT”) wysyłane za pośrednictwem przeglądarek?

Biorąc pod uwagę rozbieżne praktyki organizacji oferujących przeglądarki oraz brak standardu na rynku, w tej chwili nie odpowiadamy na sygnały DNT.

(v) Prywatność dzieci

Nasze Witryny nie są skierowane do osób poniżej 16 roku życia.  Bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego nie gromadzimy świadomie Danych osobowych bezpośrednio od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się, że za pośrednictwem naszej Witryny zgromadziliśmy Dane osobowe osób poniżej 13 roku życia, podejmiemy odpowiednie kroki w celu rozwiązania tej sprawy.

(v) Jak długo przechowujemy Dane osobowe?

Zwykle przechowujemy Dane osobowe związane z działaniami marketingowymi tak długo, jak długo użytkownik akceptuje od nas komunikację marketingową, a na żądanie usuniemy takie dane w bezpieczny sposób zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku Danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy w innych celach opisanych powyżej, zwykle przechowujemy takie Dane osobowe nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz w inny sposób potrzebny do rozwiązywania problemów podatkowych, korporacyjnych, dotyczących zgodności z przepisami, sporów sądowych oraz w przypadku innych praw i obowiązków.

(vii) Czy przetwarzamy „Dane wrażliwe”?

Istnieje kilka definicji danych wrażliwych. Niektóre kategorie przetwarzanych przez nas Danych osobowych, które mogą należeć do kategorii danych wrażliwych, w tym dane, takie jak geolokalizacja i dane dotyczące zdrowia. W niektórych jurysdykcjach, takich jak Kalifornia, użytkownik może mieć prawo do rezygnacji z określonego przetwarzania lub udostępniania danych wrażliwych. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy-embecta@embecta.com.

(viii) Użytkownicy w Japonii

Jeśli użytkownik czyta niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności i mieszka w Japonii, wspólnie wykorzystujemy Dane osobowe w medycznej bazie danych (MDB) zarządzanej i obsługiwanej przez Nihon Ultmarc, Inc. wraz z określonymi firmami. Dane osobowe, które mają być wspólnie wykorzystywane, zakres wspólnych użytkowników, cel wykorzystania przez użytkowników oraz osobę odpowiedzialną za zarządzanie Danymi osobowymi można znaleźć na stronie internetowej Nihon Ultmarc, Inc. ({ EuropaBracketTagMA==}https://www. Ultmarc.co.jp/privacy/shared_use/index.html). Nasze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron, do których prowadzą łącza. Jeśli użytkownik chce kontynuować, proszę kliknąć na politykę ochrony prywatności na stronie, do której prowadzi link.

(ix) W jaki sposób będziemy postępować z wszelkimi zmianami w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności?

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, gdy zmieniają się nasze usługi i praktyki dotyczące prywatności lub zgodnie z wymogami prawa. Data wejścia w życie naszego Oświadczenia o ochronie prywatności jest opublikowana powyżej i zachęcamy do okresowego odwiedzania naszych Witryn, aby być na bieżąco z naszymi praktykami w zakresie prywatności. Umieścimy zaktualizowaną wersję Oświadczenia o ochronie prywatności w naszej Witrynie i poprosimy o zgodę na zmiany, jeśli będzie to wymagane prawnie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk w zakresie prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem:

 

Embecta

Corp.

300 Kimball Drive, Suite 300

Parsippany, NJ 07054

Uwaga: Biuro ds. Prywatności

privacy-embecta@embecta.com