Theme

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Background Image

Wprowadzenie i cel

Zakres

Podsumowanie kluczowych punktów

Jakie dane osobowe gromadzimy?

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

W jaki sposób udostępniamy dane osobowe?

Wybory marketingowe

Pliki cookie

Prawa osób, których dane dotyczą

Bezpieczeństwo danych

Transgraniczne przekazywanie danych

Inne kwestie

Skontaktuj się z nami

Wprowadzenie i cel

Misją Embecta Corp. oraz jej podmiotów stowarzyszonych i zależnych ("embecta" lub "my") jest opracowywanie i dostarczanie rozwiązań, które poprawiają życie osób żyjących z cukrzycą. W ten sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i w inny sposób przetwarzamy indywidualnie identyfikowalne dane dotyczące osób odwiedzających nasze Witryny (zdefiniowaneych poniżej), klientów, kontaktów biznesowych, pracowników służby zdrowia, pacjentów, indywidualnych użytkowników końcowych, partnerów biznesowych i innych stron zewnętrznych, z którymi wchodzimy w interakcje ("Dane osobowe"). W embecta poważnie traktujemy prywatność danych i wierzymy, że prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych ma fundamentalne znaczenie dla naszego sukcesu biznesowego.

Zakres

 

Niniejsze zewnętrzne oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie ("Oświadczenie o ochronie prywatności") opisuje nasze praktyki w związku z informacjami, które my lub nasi usługodawcy gromadzimy za pośrednictwem naszych (lub ich) stron internetowych, aplikacji i innych źródeł (takich jak strony internetowe partnerów embecta i / lub aplikacje) w ramach usług embecta (łącznie "Witryny" "). Dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie, gdy uzyskujesz dostęp do określonych usług w niektórych obszarach tej witryny, za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub gdy klikasz linki, które odchodzą od tej witryny. Korzystanie z Witryn, które zawierają łącza do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, podlega niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności i Warunkom korzystania z Witryny.

Podsumowanie kluczowych punktów

 

1. Odbiór

Gromadzimy imiona i nazwiska, dane kontaktowe i inne dane osobowe związane z naszymi relacjami handlowymi.

2. Użytkowanie

Używamy Danych Osobowych do dostarczania naszych produktów i usług oraz odpowiadania na zapytania, zarządzania kontami i utrzymywania operacji biznesowych, dostarczania odpowiednich działań marketingowych oraz realizacji innych celów biznesowych i zgodności.

3. Udostępnianie

Udostępniamy dane osobowe w razie potrzeby, aby dostarczać nasze produkty i usługi oraz odpowiadać na prośby, a także realizować inne cele biznesowe i związane ze zgodnością.

4. Wybory marketingowe

Masz kontrolę nad tym, w jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe do marketingu bezpośredniego.

5. Pliki cookie

Używamy plików cookie w naszej Witrynie i w naszej komunikacji oraz zapewniamy wybór korzystania z plików cookie, w tym targetowania i reklam stron trzecich.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Niektóre przepisy, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE ("RODO"), przewidują pewne prawa do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub innych działań dotyczących danych osobowych osób fizycznych.

7. Bezpieczeństwo danych

Utrzymujemy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub niezamierzonym zniszczeniem.

8. Transgraniczne przekazywanie danych

Zapewniamy odpowiednią ochronę transgranicznego przekazywania danych osobowych tam, gdzie jest to określone przez prawo.

9. Inne kwestie

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności podajemy inne informacje dotyczące: (i) podstawy prawnej gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych, (ii) konsekwencji niepodania Danych Osobowych, (iii) zautomatyzowanego podejmowania decyzji, (iv) sygnałów "nie śledź" (DNT), (v) przechowywania danych, (vi) problemów pracowników i kontrahentów oraz (vii) zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

10. Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań.

 

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić, wykorzystywać, udostępniać i w inny sposób przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych o Tobie, które zostały uzyskane bezpośrednio od Ciebie, od stron trzecich (np. Twojego pracodawcy lub instytucji opieki zdrowotnej, dla której pracujesz) lub automatycznie zebrane podczas korzystania z Witryn:

 

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, tytuł i dane kontaktowe;
 • Dane zawodowe, takie jak nazwa i typ firmy, strona internetowa firmy, obszar specjalizacji, stanowisko i opis, dział i doświadczenie zawodowe;
 • Dane produktów, takie jak rodzaje produktów i usług używanych lub zakupionych przez Ciebie lub Twojego pracodawcę oraz powiązane dane;
 • Szczegóły komunikacji i interakcji, takie jak prośby o obsługę klienta, korespondencja, notatki z połączeń lub spotkań oraz inne interakcje związane z obsługą klienta lub obsługą techniczną;
 • Dane szkoleniowe, takie jak szczegóły lub otrzymane szkolenie produktowe lub kliniczne;
 • Informacje związane ze zdrowiem, takie jak informacje fizyczne i medyczne przesyłane za pośrednictwem jednej z naszych platform lub w mediach społecznościowych;
 • Dane finansowe lub dane dotyczące płatności (tylko w ograniczonych przypadkach), takie jak numery rachunków bankowych oraz daty i kwota dokonanych lub otrzymanych płatności; oraz
 • Inne dane specyficzne dla Witryny, jak opisano poniżej.

 

Aplikacja do opieki diabetologicznej ("Aplikacja DC")

 • Dane rejestracyjne i dane konta, w tym adres e-mail, hasło, status zgód, identyfikator urządzenia (w tym producent, typ urządzenia i wersja systemu operacyjnego), język, kraj, strefa czasowa i adres IP;
 • Informacje związane ze zdrowiem, w tym informacje fizyczne, medyczne lub zdrowotne przesyłane za pośrednictwem aplikacji DC; oraz
 • Dane zautomatyzowane, w tym dane uzyskane za pomocą technologii śledzenia, dane z podłączonych urządzeń, dane o lokalizacji, dane wysyłane do urządzeń mobilnych i dane dotyczące użytkowania.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy powyższe kategorie Danych Osobowych w następujących celach:

Cel użytkowania

Kategorie danych osobowych

Dostarczanie produktów i usług, w tym wsparcie techniczne i usługi serwisowe

Dane identyfikacyjne; dane produktów; szczegóły komunikacji; informacje związane ze zdrowiem

 

Rejestracja i dane konta; informacje związane ze zdrowiem; zautomatyzowane dane tylko dla aplikacji DC

Zapewnienie obsługi klienta i angażowanie się w inną komunikację z klientami, użytkownikami końcowymi i innymi stronami trzecimi

Dane identyfikacyjne; dane produktów; szczegóły komunikacji; informacje związane ze zdrowiem

 

Rejestracja i dane konta; informacje związane ze zdrowiem; zautomatyzowane dane tylko dla aplikacji DC

Działania marketingowe i związane z relacjami z
klientami
, które mogą obejmować profilowanie lub kategoryzację potencjalnych zainteresowań produktami i usługami embecta w celu marketingu dostosowanego do indywidualnych potrzeb

Dane identyfikacyjne; dane zawodowe; dane produktów; szczegóły komunikacji; informacje związane ze zdrowiem

Rozwój produktu/usługi oraz poprawa jakości i funkcjonalności produktów i usług

 

Dane produktu

Rejestracja i dane konta; zautomatyzowane dane tylko dla aplikacji DC

 

Dokumentacja szkoleniowa personelu klinicznego i innego personelu

 

Dane identyfikacyjne; dane zawodowe; dane treningowe; informacje związane ze zdrowiem

 

Działania w zakresie sekurytyzacji i zapobiegania nadużyciom, takie jak zapobieganie oszustwom, niewłaściwemu wykorzystaniu systemów IT lub praniu brudnych pieniędzy; bezpieczeństwo fizyczne; Bezpieczeństwo IT i sieci; lub dochodzenia wewnętrzne

 

Dane identyfikacyjne; dane zawodowe; szczegóły komunikacji; dane produktów; dane finansowe lub płatnicze

 

Rejestracja i dane konta; zautomatyzowane dane tylko dla aplikacji DC

Przestrzeganie zobowiązań lub norm prawnych, reagowanie i spełnianie żądań i żądań prawnych od organów regulacyjnych lub innych organów w kraju ojczystym lub poza nim, zgodność z przepisami dotyczącymi przejrzystości regulującymi interakcje z pracownikami służby zdrowia oraz równoważnymi przepisami i regulacjami, standardami i kodeksami branżowymi, szczegóły szkoleń udzielanych dystrybutorom i innym pośrednikom związanym z przestrzeganiem przepisów

 

Dane identyfikacyjne; dane zawodowe; dane produktów; szczegóły komunikacji; dane finansowe lub płatnicze

Rejestracja i dane konta; informacje związane ze zdrowiem; zautomatyzowane dane tylko dla aplikacji DC

W jaki sposób udostępniamy dane osobowe?

Udostępniamy lub ujawniamy Dane Osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • W ramach embecta: Udostępniamy dane osobowe w ramach grupy spółek embecta, jeśli jest to konieczne do celów opisanych powyżej.
 • Dostawcy usług: Udostępniamy dane osobowe dostawcom usług, aby umożliwić takim stronom wykonywanie funkcji w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami w celu realizacji celów określonych powyżej, takich jak marketing, zarządzanie tożsamością, rozwiązywanie problemów, zarządzanie danymi, bezpieczeństwo i hosting. Wymagamy od usługodawców zapewnienia rozsądnego bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz wykorzystywania i przetwarzania takich Danych Osobowych w naszym imieniu wyłącznie na nasze polecenie.
 • Audytorzy i doradcy: Udostępniamy dane osobowe audytorom w celu wykonywania funkcji kontrolnych i doradcom w zakresie udzielania porad prawnych i innych.
 • Reorganizacja działalności: Udostępniamy Dane Osobowe każdemu nabywcy korporacyjnemu lub potencjalnemu klientowi w zakresie dozwolonym przez prawo w ramach fuzji, przejęcia, sprzedaży aktywów firmy lub przejścia usługi na innego dostawcę, a także w przypadku niewypłacalności, bankructwa lub zarządu komisarycznego, w którym Dane osobowe zostaną przekazane jako aktywa embecta.
 • Obowiązkowe ujawnianie i prawa: Udostępniamy dane osobowe w celu zastosowania się do wszelkich wezwań sądowych, nakazów sądowych lub innych procesów prawnych lub innych żądań rządowych. Udostępniamy również Dane osobowe w celu ustanowienia lub ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa, lub praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób, lub w celu obrony przed roszczeniami prawnymi.

Wybory marketingowe

Masz kontrolę nad wykorzystywaniem przez nas Twoich Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego.  Jeśli nie chcesz już otrzymywać żadnych wiadomości marketingowych, pozostać na liście mailingowej, na którą wcześniej się zapisałeś, lub otrzymywać jakąkolwiek inną komunikację marketingową, na którą wcześniej wyraziłeś zgodę, możesz zdecydować, że nie będziesz otrzymywać takich wiadomości w dowolnym momencie. Kliknij link rezygnacji z subskrypcji w odpowiednim komunikacie lub skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej.

Pliki cookie

Używamy i zezwalamy niektórym zaufanym partnerom na używanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii śledzenia (łącznie "plików cookie") w naszej Witrynie.

Co to są pliki cookie?

Kiedy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Pliki cookie to niewielkie ilości danych, które są przechowywane w przeglądarce, urządzeniu, komunikacji lub na stronie, którą przeglądasz. Informacje te mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Urządzenia i są najczęściej wykorzystywane do tego, aby witryna działała zgodnie z oczekiwaniami. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują Cię bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane wrażenia z korzystania z Internetu. Niektóre pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy inne pliki cookie są zachowywane nawet po zamknięciu przeglądarki, dzięki czemu można je rozpoznać po powrocie do witryny. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich działania można znaleźć na stronie Cookiepedia.

 

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?

Używamy plików cookie do dostarczania Witryny, produktów i usług, zbierania informacji o wzorcach użytkowania podczas poruszania się po tej Witrynie w celu poprawy spersonalizowanego doświadczenia i zrozumienia wzorców użytkowania w celu ulepszenia naszej Witryny, produktów i usług. Zezwalamy również niektórym zaufanym partnerom na umieszczanie plików cookie na naszej Stronie w celu zbierania informacji o Twoich działaniach online w naszej Witrynie w czasie i na różnych odwiedzanych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań na odwiedzanych stronach internetowych, znanych również jako reklamy oparte na zainteresowaniach, oraz do analizy skuteczności takich reklam.

 

Pliki cookie na naszej Stronie są ogólnie podzielone na następujące kategorie:

 • Ściśle niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania wykonane przez Ciebie, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

 • Analityczne / wydajnościowe pliki cookie: Te pliki cookie pozwalają nam liczyć wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności. Korzystamy z Google Analytics, a poniżej możesz dowiedzieć się, jak dokonać wyboru dotyczącego takich plików cookie, odwiedzając https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapewnienie rozszerzonej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być ustawiane przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie. Te pliki cookie kwalifikują się jako trwałe pliki cookie, ponieważ pozostają na Twoim urządzeniu, abyśmy mogli z nich korzystać podczas następnej wizyty na naszej Stronie. Możesz usunąć te pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki.

 • Targetujące pliki cookie: Te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu Twoich zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, będziesz otrzymywać mniej ukierunkowane reklamy. Możesz usunąć te pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o niektórych plikach cookie wykorzystywanych do reklam opartych na zainteresowaniach przez strony trzecie, w tym poprzez śledzenie na różnych urządzeniach, oraz aby dokonać pewnych wyborów dotyczących takich plików cookie, odwiedź stronę Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance lub ustawienia urządzenia.

 • Pliki cookie mediów społecznościowych: Te pliki cookie są ustawiane przez szereg usług mediów społecznościowych, które dodaliśmy do Witryn, aby umożliwić Ci udostępnianie naszych treści znajomym i sieciom. Są w stanie śledzić Twoją przeglądarkę w innych witrynach i budować profil Twoich zainteresowań. Może to mieć wpływ na treści i wiadomości, które widzisz w innych odwiedzanych witrynach. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z tych narzędzi do udostępniania lub ich zobaczyć.

 

Jakie są twoje opcje, jeśli nie chcesz plików cookie na swoim komputerze?

Możesz zdecydować, które z wyżej opisanych kategorii plików cookie chcesz zezwolić w swojej przeglądarce, klikając link Opcje plików cookie w stopce witryny. Należy pamiętać, że w zależności od wybranych ustawień, pełna funkcjonalność naszej strony internetowej może nie być już dostępna. Ponadto możesz przejrzeć ustawienia przeglądarki internetowej, zazwyczaj w sekcjach "Pomoc" lub "Opcje internetowe", aby skorzystać z wyborów opartych na przeglądarce, które możesz mieć dla niektórych plików cookie.

Jeśli wyłączysz lub usuniesz niektóre pliki cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z ważnych funkcji lub funkcji Witryn i może być konieczne ponowne wprowadzenie danych logowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktycznych konsekwencji zmiany ustawień plików cookie, można znaleźć na tej stronie zewnętrznej: https://www.allaboutcookies.org.

Prawa osób, których dane dotyczą

Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo (takie jak RODO), możesz mieć prawo do uzyskania potwierdzenia, że przechowujemy określone Dane Osobowe dotyczące Ciebie i związanych z nimi czynności przetwarzania, do weryfikacji ich treści, pochodzenia i dokładności, a także prawo dostępu, przeglądania, przenoszenia, usuwania lub anonimizacji lub do zablokowania lub wycofania zgody na przetwarzanie niektórych Danych Osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem),  kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Możesz również mieć prawo do żądania informacji o osobach trzecich, którym udostępniliśmy Twoje Dane Osobowe, a także prawo do żądania przeglądu decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. W szczególności masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Danych Osobowych do marketingu bezpośredniego oraz w niektórych innych sytuacjach. Skontaktuj się z nami poniżej, aby uzyskać więcej informacji.  Należy pamiętać, że musimy zachować niektóre Dane osobowe zgodnie z wymogami lub zezwoleniami obowiązującego prawa.

Możesz również mieć prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Bezpieczeństwo danych

embecta podejmuje uzasadnione kroki w celu ochrony wszelkich Danych Osobowych, które nam przekazujesz, oraz w celu ochrony takich informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. O ile nie zaznaczono inaczej na odpowiedniej stronie Witryny lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej partnera embecta, embecta stosuje ogólne standardy bezpieczeństwa, ale nie podjęła dodatkowych działań w celu zabezpieczenia danych dostarczanych do swoich witryn lub z aplikacji mobilnych partnera embecta, a takie transmisje podlegają normalnym zagrożeniom bezpieczeństwa w Internecie. Jak wspomniano, żadna transmisja internetowa lub e-mail nigdy nie jest w pełni bezpieczna ani wolna od błędów. W szczególności wiadomości e-mail wysyłane do lub z tej Witryny mogą nie być bezpieczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji, jakie rodzaju informacjie jakie wysyłasz do nas lub do partnerów embecta. Należy o tym pamiętać przy ujawnianiu jakichkolwiek Danych Osobowych embecta lub jakiejkolwiek innej stronie za pośrednictwem Internetu. Ponadto, gdy używasz haseł, numerów identyfikacyjnych lub innych specjalnych funkcji dostępu na tej Stronie, Twoim obowiązkiem jest ich ochrona.

Transgraniczne przekazywanie danych

Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, przekazujemy Dane Osobowe do różnych jurysdykcji, jeśli jest to konieczne do celów opisanych powyżej, w tym do jurysdykcji, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj ojczysty Użytkownika. Zapewniamy odpowiednią ochronę transgranicznych transferów zgodnie z wymogami prawa w przypadku międzynarodowych transferów danych. W odniesieniu do transferów pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG") wdrażamy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz inne odpowiednie rozwiązania w celu rozwiązania problemu transferów transgranicznych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Tam, gdzie jest to wymagane przez takie przepisy, możesz poprosić o kopię odpowiednich mechanizmów, które posiadamy, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.

Inne kwestie

(i) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Niektóre jurysdykcje wymagają wyjaśnienia podstawy prawnej gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Mamy kilka różnych podstaw prawnych, na których gromadzimy i przetwarzamy Dane osobowe, w tym między innymi: (a) w zakresie niezbędnym do wykonania transakcji (na przykład w celu dostarczenia żądanych produktów i usług); (b) w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego (np. gdy wykorzystujemy Dane osobowe do prowadzenia dokumentacji w celu uzasadnienia zobowiązania podatkowego); (c) zgoda (w przypadku gdy użytkownik udzielił zgody stosownie do obowiązującego prawa, na przykład w odniesieniu do marketingu bezpośredniego lub niektórych plików cookie); oraz (d) niezbędne do uzasadnionych interesów (np. gdy działamy w celu utrzymania naszej działalności w ogóle, w tym utrzymania bezpieczeństwa i ochrony Witryny).

 

(ii) Jakie są konsekwencje niepodania Danych Osobowych?

Nie musisz podawać wszystkich Danych Osobowych określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności w celu korzystania z naszej Witryny lub interakcji z nami w trybie offline, ale niektóre funkcje nie będą dostępne, jeśli nie podasz określonych Danych Osobowych. Jeśli nie podasz pewnych Danych Osobowych, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Twoje żądanie, przeprowadzić z Tobą transakcji lub zapewnić Ci marketingu, który naszym zdaniem uznasz za cenny.

 

(iii) Czy angażujemy się w zautomatyzowane podejmowanie decyzji bez interwencji człowieka?

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez interwencji człowieka, w tym profilowania, w sposób, który wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub w inny sposób znacząco na Ciebie wpływa.

 

(iv) Czy honor Witryny nie śledzi sygnałów ("DNT") wysyłanych za pośrednictwem przeglądarek?

Biorąc pod uwagę rozbieżne praktyki organizacji oferujących przeglądarki i brak standardu na rynku, obecnie nie reagujemy na sygnały DNT.

 

(v) Jak długo przechowujemy Dane Osobowe?

Zazwyczaj przechowujemy Dane osobowe związane z działaniami marketingowymi tak długo, jak długo akceptujesz od nas komunikację marketingową, a na żądanie bezpiecznie usuniemy takie dane zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku Danych Osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy w innych celach opisanych powyżej, zazwyczaj przechowujemy takie Dane Osobowe nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz w inny sposób potrzebny do rozwiązania problemów podatkowych, korporacyjnych, zgodności, sporów sądowych i innych praw i obowiązków prawnych.

 

(vi) W jaki sposób będziemy postępować z wszelkimi zmianami w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności?

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w miarę zmiany naszych usług i praktyk w zakresie prywatności lub zgodnie z wymogami prawa. Data wejścia w życie naszego Oświadczenia o ochronie prywatności jest zamieszczona powyżej i zachęcamy do okresowego odwiedzania naszej Witryny, aby być na bieżąco z naszymi praktykami w zakresie prywatności. Opublikujemy zaktualizowaną wersję Oświadczenia o ochronie prywatności na naszej Stronie i poprosimy o zgodę na zmiany, jeśli będzie to wymagane przez prawo.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk w zakresie prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem:

 

Embecta

Corp.

1 Becton Drive

Franklin Lakes, New Jersey 0

7417-1880

Uwaga: Biuro ds. Prywatności

privacy-embecta@bd.com