INTEGRITETSPOLICY

Background Image

Introduktion och syfte

Omfattning

Sammanfattning av viktiga punkter

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Hur använder vi personuppgifter?

Hur delar vi personuppgifter?

Val av marknadsföring

Cookies

Registrerades rättigheter

Datasäkerhet

Gränsöverskridande dataöverföringar

Övriga frågor

Kontakta oss

Introduktion och syfte

Uppdraget för Embecta Corp. och dess dotterbolag och dotterbolag ("embecta" eller "vi") är att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör livet bättre för personer som lever med diabetes. Genom att göra detta samlar vi in, använder, delar och på annat sätt behandlar individuellt identifierbara uppgifter om besökare på våra webbplatser (definieras nedan), kunder, affärskontakter, hälso- och sjukvårdspersonal, patienter, enskilda slutanvändare, affärspartners och andra externa parter som vi interagerar med ("Personuppgifter"). embecta tar datasekretess på allvar och vi anser att det är grundläggande för vår affärsframgång att utföra vår affärsverksamhet i enlighet med gällande integritets- och dataskyddslagar.

Omfattning

Denna externa sekretesspolicy för sekretess och cookies ("Sekretesspolicy") beskriver vår praxis i samband med information som vi eller våra tjänsteleverantörer samlar in via våra (eller deras) webbplatser, applikationer och andra källor (såsom embecta-partnerwebbplatser och / eller applikationer) som en del av embectas tjänster (gemensamt "Webbplatserna" "). Ytterligare villkor kan gälla när du använder specifika tjänster i vissa delar av denna webbplats, via mobilapplikationer eller när du klickar på länkar som navigerar bort från denna webbplats. Din användning av webbplatserna som länkar till denna sekretesspolicy är föremål för denna sekretesspolicy och användarvillkoren för webbplatsen.

Sammanfattning av viktiga punkter

 

1. Insamling

Vi samlar in namn, kontaktuppgifter och andra personuppgifter relaterade till våra kommersiella relationer.

2. Använd

Vi använder personuppgifter för att tillhandahålla våra produkter och tjänster och svara på förfrågningar, för att hantera konton och upprätthålla affärsverksamhet, för att tillhandahålla relevant marknadsföring och för att uppfylla andra affärs- och efterlevnadsändamål.

3. Delning

Vi delar personuppgifter efter behov för att tillhandahålla våra produkter och tjänster och svara på förfrågningar och för att uppfylla andra affärs- och efterlevnadsändamål.

4. Val av marknadsföring

Du har kontroll över hur vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

5. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats och i vår kommunikation och erbjuder val om användning av cookies, inklusive inriktning och reklam från tredje part.

6. Den registrerades rättigheter

Vissa lagar, som EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR"), föreskriver vissa rättigheter att begära åtkomst, rättelse, radering eller andra åtgärder avseende individers personuppgifter.

7. Datasäkerhet

Vi upprätthåller tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, ändring eller oavsiktlig förstörelse.

8. Gränsöverskridande dataöverföringar

Vi tillhandahåller lämpligt skydd för gränsöverskridande överföringar av personuppgifter där det anges i lag.

9. Övriga frågor

Vi tillhandahåller annan information i denna sekretesspolicy om: (i) den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter, (ii) konsekvenserna för att inte tillhandahålla personuppgifter, (iii) automatiserat beslutsfattande, (iv) DNT-signaler (do-not-track), (v) datalagring, (vi) anställda och entreprenörsfrågor och (vii) ändringar av denna sekretesspolicy.

10. Kontakta oss

Vänligen kontakta oss enligt nedan med eventuella frågor.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in, använda, dela och på annat sätt behandla följande kategorier av personuppgifter om dig som har erhållits antingen direkt från dig, från tredje part (t.ex. din arbetsgivare eller den vårdinstitution du arbetar för) eller som automatiskt samlats in genom din användning av webbplatserna:

 • Identifieringsuppgifter, såsom fullständigt namn, titel och kontaktuppgifter;
 • Yrkesuppgifter, såsom företagsnamn och företagstyp, företagswebbplats, kompetensområde, befattning och beskrivning, avdelning och yrkeserfarenhet;
 • Produktdata, såsom typer av produkter och tjänster som används eller köps av dig eller din arbetsgivare och relaterade data;
 • Kommunikations- och interaktionsinformation, såsom kundtjänstförfrågningar, korrespondens, anteckningar om samtal eller möten och annan kundvård eller tekniska serviceinteraktioner;
 • Utbildningsdata, såsom detaljer eller produkt eller klinisk utbildning som mottagits;
 • Hälsorelaterad information, såsom fysisk och medicinsk information som skickas via en av våra plattformar eller på sociala medier;
 • Finansiella uppgifter eller betalningsuppgifter (endast i begränsade fall), såsom bankkontonummer och datum och belopp för betalningar som gjorts eller mottagits; och
 • Andra platsspecifika uppgifter, som beskrivs närmare nedan.

 

Applikation för diabetesvård ("DC-appen")

 • Registrerings- och kontouppgifter, inklusive e-postadress, lösenord, status för samtycken, enhets-ID (inklusive tillverkare, enhetstyp och operativsystemversion), språk, land, tidszon och IP-adress;
 • Hälsorelaterad information, inklusive fysisk, medicinsk eller hälsorelaterad information som skickas in via DC-appen; och
 • Automatiserade data, inklusive data som erhållits genom spårningsteknik, data från anslutna enheter, platsdata, data som skickas till mobila enheter och användningsdata.

Hur använder vi personuppgifter?

Vi använder ovanstående kategorier av personuppgifter för följande ändamål:

Syfte med användningen

Kategorier av personuppgifter

Leverera produkter och tjänster, inklusive teknisk support och underhållstjänster

Identifieringsuppgifter; produktdata; kommunikation detaljer; hälsorelaterad information

 

Registrerings- och kontouppgifter; hälsorelaterad information; automatiserade data endast för DC-appen

Tillhandahålla kundservice och engagera sig i annan kommunikation med kunder, slutanvändare och andra tredje parter

Identifieringsuppgifter; produktdata; kommunikation detaljer; hälsorelaterad information

 

Registrerings- och kontouppgifter; hälsorelaterad information; automatiserade data endast för DC-appen

Marknadsföring och
kundrelationer
, vilket kan innefatta profilering eller kategorisering av dina potentiella intressen i embectas produkter och tjänster för skräddarsydd marknadsföring

 

Identifieringsuppgifter; professionella data; produktdata; kommunikation detaljer; hälsorelaterad information

Produkt-/tjänsteutveckling och förbättring av kvalitet och funktionalitet hos produkter och tjänster

 

Produktdata

Registrerings- och kontouppgifter; automatiserade data endast för DC-appen

 

Utbildningsregister för klinisk och annan personal

 

Identifieringsuppgifter; professionella data; träningsdata; hälsorelaterad information

 

Security och bedrägeribekämpningsaktivitetersåsom förebyggande av bedrägerier, missbruk av ITsystem eller penningtvätt; fysisk säkerhet; IT- och nätverkssäkerhet; eller interna utredningar

Identifieringsuppgifter; professionella data; kommunikation detaljer; produktdata; finansiella uppgifter eller betalningsuppgifter

 

Registrerings- och kontouppgifter; automatiserade data endast för DC-appen

 

Uppfylla juridiska skyldigheter eller
standarder, svara på och följa förfrågningar och juridiska krav från regleringsmyndigheter eller andra myndigheter i eller utanför ditt hemland, efterlevnad av transparenslagar som reglerar interaktioner med hälso- och sjukvårdspersonal och motsvarandelagar och förordningar, branschstandarder och koder, information om utbildning som tillerkänns distributörer och andra medier som rör efterlevnad

 

Identifieringsuppgifter; professionella data; produktdata; kommunikation detaljer; finansiella uppgifter eller betalningsuppgifter

Registrerings- och kontouppgifter; hälsorelaterad information; automatiserade data endast för DC-appen

Hur delar vi personuppgifter?

Vi delar med eller lämnar ut personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Inom embecta: Vi delar personuppgifter inom embecta-koncernen efter behov för de ändamål som beskrivs ovan.
 • Tjänsteleverantörer: Vi delar personuppgifter med tjänsteleverantörer för att göra det möjligt för sådana parter att utföra funktioner för vår räkning och enligt våra instruktioner för att utföra de syften som anges ovan, såsom marknadsföring, identitetshantering, felsökning, datahantering, säkerhet och webbhotell. Vi kräver att tjänsteleverantörer tillhandahåller rimlig säkerhet för personuppgifter och att använda och behandla sådana personuppgifter för vår räkning endast på våra instruktioner.
 • Revisorer och rådgivare: Vi delar personuppgifter med revisorer för utförandet av revisionsfunktioner och rådgivare för tillhandahållande av juridisk och annan rådgivning.
 • Omorganisation av verksamheten: Vi delar personuppgifter med alla företagsköpare eller potentiella kunder i den utsträckning det är tillåtet enligt lag som en del av en fusion, förvärv, försäljning av företagets tillgångar eller övergång av tjänsten till en annan leverantör, samt i händelse av insolvens, konkurs eller tvångsförvaltning där personuppgifter skulle överföras som en tillgång till embecta.
 • Obligatoriska avslöjanden och juridiska rättigheter: Vi delar personuppgifter för att följa eventuella stämningar, domstolsbeslut eller andra rättsliga processer eller andra statliga förfrågningar. Vi delar också personuppgifter för att fastställa eller skydda våra juridiska rättigheter, egendom eller säkerhet, eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet, eller för att försvara oss mot rättsliga anspråk.

Val av marknadsföring

Du har kontroll över vår användning av dina personuppgifter för att styra marknadsföring.  Om du inte längre vill ta emot någon marknadsföringskommunikation, stanna kvar på en e-postlista som du tidigare prenumererat på eller ta emot någon annan marknadsföringskommunikation som du tidigare har gett ditt samtycke till, kan du välja att inte ta emot sådan kommunikation när som helst. Följ länken för att avsluta prenumerationen i relevant kommunikation eller kontakta oss enligt nedan.

Cookies

Vi använder och tillåter vissa betrodda partners att använda cookies, webbfyrar och liknande spårningstekniker (gemensamt "cookies") på vår webbplats.

Vad är cookies?

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Cookies är små mängder data som lagras i din webbläsare, enhet, kommunikation eller sidan du tittar på. Denna information kan handla om dig, dina preferenser eller din enhet och används mest för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar vanligtvis inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse. Vissa cookies raderas när du stänger din webbläsare, medan andra cookies behålls även efter att du stängt din webbläsare så att du kan känna igen dig när du återvänder till en webbplats. Mer information om cookies och hur de fungerar finns på Cookiepedia.

 

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för att tillhandahålla webbplatsen, produkterna och tjänsterna, samla in information om dina användningsmönster när du navigerar på denna webbplats för att förbättra din personliga upplevelse och för att förstå användningsmönster för att förbättra vår webbplats, produkter och tjänster. Vi tillåter också vissa betrodda partners att placera cookies på vår webbplats för att samla in information om dina onlineaktiviteter på vår webbplats över tid och på olika webbplatser du besöker. Denna information används för att tillhandahålla reklam som är skräddarsydd för dina intressen på webbplatser du besöker, även känd som intressebaserad reklam, och för att analysera effektiviteten av sådan reklam.

 

Cookies på vår webbplats är i allmänhet indelade i följande kategorier:

 • Strikt nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De ställs vanligtvis bara in som svar på åtgärder som du gör som motsvarar en begäran om tjänster, till exempel att ställa in dina sekretessinställningar, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar inte då. Dessa cookies lagrar ingen personligt identifierbar information.

 • Analytiska / prestandacookies: Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökarna rör sig på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats och kommer inte att kunna övervaka dess prestanda. Vi använder Google Analytics, och du kan se nedan för hur du kan välja mellan sådana cookies genom att besöka https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Funktionella cookies: Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och anpassning. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kanske vissa eller alla dessa tjänster inte fungerar korrekt. Dessa cookies kvalificerar sig som beständiga cookies, eftersom de finns kvar på din enhet för oss att använda under ett nästa besök på vår webbplats. Du kan radera dessa cookies via dina webbläsarinställningar.

 • Riktade cookies: Dessa cookies kan ställas in via vår webbplats av våra annonseringspartners. De kan användas av dessa företag för att bygga en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, men är baserade på att unikt identifiera din webbläsare och internetenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att uppleva mindre riktad reklam. Du kan radera dessa cookies via dina webbläsarinställningar. För att lära dig mer om vissa cookies som används för intressebaserad annonsering av tredje part, inklusive genom spårning över flera enheter, och för att utöva vissa val angående sådana cookies, besök Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance eller dina enhetsinställningar.

 • Cookies för sociala medier: Dessa cookies ställs in av en rad sociala medietjänster som vi har lagt till på webbplatserna för att du ska kunna dela vårt innehåll med dina vänner och nätverk. De kan spåra din webbläsare på andra webbplatser och bygga upp en profil av dina intressen. Detta kan påverka innehållet och meddelandena du ser på andra webbplatser du besöker. Om du inte tillåter dessa cookies kanske du inte kan använda eller se dessa delningsverktyg.

 

Vilka är dina alternativ om du inte vill ha cookies på din dator?

Du kan bestämma vilken av de ovan beskrivna kategorierna av cookies du vill tillåta i din webbläsare genom att klicka på länken Cookies Options i sidfoten. Observera att beroende på vilka inställningar du väljer kanske den fullständiga funktionaliteten på vår webbplats inte längre är tillgänglig. Dessutom kan du granska dina webbläsarinställningar, vanligtvis under avsnitten "Hjälp" eller "Internetalternativ", för att utöva webbläsarbaserade val som du kan ha för vissa cookies.

Om du inaktiverar eller tar bort vissa cookies i dina webbläsarinställningar kanske du inte kan komma åt eller använda viktiga funktioner eller funktioner på webbplatserna, och du kan behöva ange dina inloggningsuppgifter igen. För mer information om de praktiska konsekvenserna av att ändra cookie-inställningar, kan du se den här externa sidan: https://www.allaboutcookies.org.

Registrerades rättigheter

Där det krävs enligt tillämplig lag (t.ex. GDPR) kan du ha rätt att få bekräftelse på att vi behåller vissa personuppgifter som rör dig och motsvarande behandlingsaktiviteter, för att verifiera dess innehåll, ursprung och noggrannhet, samt rätten att få tillgång till, granska, portera, radera eller anonymisera, eller att blockera eller återkalla samtycke till behandling av vissa personuppgifter (utan att det påverkar lagligheten av behandling baserad på samtycke innan det återkallas),  genom att kontakta oss enligt beskrivningen nedan. Du kan också ha rätt att begära information om tredje part med vilka vi har delat dina personuppgifter, samt rätt att begära omprövning av beslut baserade enbart på automatiserad databehandling. I synnerhet har du rätt att när som helst invända mot vår användning av personuppgifter för direktmarknadsföring och i vissa andra situationer. Kontakta oss nedan för mer information.  Observera att vi måste behålla vissa personuppgifter enligt vad som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag.

Du kan också ha rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd.

Datasäkerhet

embecta vidtar rimliga åtgärder för att skydda alla personuppgifter som du lämnar till oss och för att skydda sådan information från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Om inte annat anges på den relevanta sidan på webbplatsen eller via en embecta-partnermobilapplikation, använder embecta allmänna säkerhetsstandarder men har inte vidtagit ytterligare åtgärder för att säkra data som tillhandahålls till dess webbplatser eller från dess applikationer eller från en embecta-partnermobilapplikation, och sådana överföringar är föremål för normala säkerhetsrisker på Internet. Som nämnts är ingen internet- eller e-postöverföring någonsin helt säker eller felfri. I synnerhet kan det vara säkert att e-post som skickas till eller från denna webbplats inte är säker, och du bör därför vara särskilt försiktig när du bestämmer vilken information du skickar till oss eller till embecta-partners. Tänk på detta när du lämnar ut personuppgifter till embecta eller till någon annan part via Internet. Dessutom, när du använder lösenord, ID-nummer eller andra speciella åtkomstfunktioner på denna webbplats, är det ditt ansvar att skydda dem.

Gränsöverskridande dataöverföringar

Där det är tillåtet enligt tillämplig lag överför vi personuppgifter till olika jurisdiktioner efter behov för de ändamål som beskrivs ovan, inklusive till jurisdiktioner som kanske inte tillhandahåller samma nivå av dataskydd som ditt hemland. Vi tillhandahåller lämpligt skydd för gränsöverskridande överföringar enligt vad som krävs enligt lag för internationella dataöverföringar. När det gäller överföringar som härrör från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") implementerar vi standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och andra lämpliga lösningar för att hantera gränsöverskridande överföringar enligt vad som krävs enligt tillämplig lag. Där det krävs enligt sådana lagar kan du begära en kopia av de lämpliga mekanismer vi har på plats genom att kontakta oss enligt nedan.

Övriga frågor

i) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vissa jurisdiktioner kräver en förklaring av den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter. Vi har flera olika rättsliga grunder på vilka vi samlar in och behandlar personuppgifter, inklusive, utan begränsning: (a) om det är nödvändigt för att utföra en transaktion (t.ex. för att tillhandahålla de produkter och tjänster du begärt); (b) vid behov för att uppfylla en rättslig skyldighet (t.ex. när vi använder personuppgifter för bokföring för att styrka skatteskuld); (c) samtycke (där du har lämnat samtycke enligt vad som är lämpligt enligt tillämplig lag, till exempel för direktmarknadsföring eller vissa cookies); och (d) nödvändigt för legitima intressen (t.ex. när vi agerar för att upprätthålla vår verksamhet i allmänhet, inklusive att upprätthålla webbplatsens säkerhet och trygghet).

 

(ii) Vilka är konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifter?

Du är inte skyldig att tillhandahålla alla personuppgifter som identifieras i denna sekretesspolicy för att använda vår webbplats eller interagera med oss offline, men vissa funktioner kommer inte att vara tillgängliga om du inte tillhandahåller vissa personuppgifter. Om du inte tillhandahåller vissa personuppgifter kanske vi inte kan svara på din begäran, utföra en transaktion med dig eller förse dig med marknadsföring som vi tror att du skulle finna värdefull.

 

(iii) Ägnar vi oss åt automatiserat beslutsfattande utan mänsklig inblandning?

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande utan mänsklig inblandning, inklusive profilering, på ett sätt som har rättsliga effekter på dig eller på annat sätt väsentligt påverkar dig.

 

(iv) Spårar inte webbplatsens ära ("DNT") signaler som skickas via webbläsare?

Med tanke på de olika metoderna hos organisationer som erbjuder webbläsare och bristen på en standard på marknaden svarar vi inte på DNT-signaler just nu.

 

(v) Hur länge behåller vi personuppgifter?

Vi behåller vanligtvis personuppgifter relaterade till marknadsföringsaktiviteter så länge du accepterar marknadsföringskommunikation från oss, och på begäran kommer vi att radera sådana uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med tillämplig lag. För personuppgifter som vi samlar in och behandlar för andra ändamål som beskrivs ovan behåller vi vanligtvis sådana personuppgifter inte längre än under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy och som annars behövs för att hantera skatt, företag, efterlevnad, rättstvister och andra juridiska rättigheter och skyldigheter.

 

(vi) Hur kommer vi att hantera eventuella ändringar av denna sekretesspolicy?

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan när våra tjänster och sekretesspraxis ändras, eller enligt vad som krävs enligt lag. Ikraftträdandedatumet för vår sekretesspolicy publiceras ovan, och vi uppmuntrar dig att besöka vår webbplats regelbundet för att hålla dig informerad om vår integritetspraxis. Vi kommer att publicera den uppdaterade versionen av sekretesspolicyn på vår webbplats och be om ditt samtycke till ändringarna om det krävs enligt lag.

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer angående denna sekretesspolicy eller vår integritetspraxis, vänligen kontakta oss på:

Embecta Corp.
300 Kimball Drive, Suite 300
Parsippany, NJ 07054
Uppmärksamhet: Privacy Office
privacy-embecta@bd.com