Sekretessmeddelande

Detta Sekretessmeddelande uppdaterades senast 18 Juli 2023.

Background Image

Introduktion

Omfattning

Sammanfattning av viktiga punkter

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Hur använder vi personuppgifter?

Hur delar vi personuppgifter?

Val av marknadsföring

Cookies

Registrerades rättigheter

Datasäkerhet

Gränsöverskridande dataöverföringar

Övriga frågor

Kontakta oss

Introduktion

Embecta Corp. och dess närstående bolag och dotterbolag (”embecta” eller ”vi”) har som mål att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör livet bättre för personer som lever med diabetes. I samband med detta samlar vi in, använder, delar och på annat sätt behandlar individuellt identifierbara uppgifter om individer som besöker våra webbplatser (definierade nedan), kunder, affärskontakter, sjukvårdspersonal, patienter, enskilda slutanvändare, affärspartner och andra externa parter som vi interagerar med (”Personuppgifter”). embecta tar dataskydd på allvar och vi anser att det är grundläggande för vår affärsmässiga framgång att vi bedriver vår affärsverksamhet i enlighet med gällande integritets- och dataskyddslagar.

Omfattning

Detta externa meddelande om sekretess och kakor (”Sekretessmeddelande”) beskriver vår praxis i samband med personuppgifter som vi eller våra tjänsteleverantörer samlar in och bearbetar via våra med individer, webbplatser, partner, applikationer och andra källor (t.ex. webbplatser och/eller applikationer från embectas partner samt personliga interaktioner) som en del av embectas tjänster (kollektivt kallade ”webbplatser ”). Ytterligare villkor kan gälla när du får tillgång till specifika tjänster på vissa delar av denna webbplats, via mobilapplikationer, när du tillhandahåller oss personuppgifter direkt eller när du klickar på länkar som leder bort från webbplatserna. Alla data som tillhandahålls i samband med denna integritetspolicy eller bearbetas i samband med ditt engagemang med webbplatser som hänvisar till denna integritetspolicy är föremål för denna integritetspolicy och, i tillämpliga fall, Användarvillkoren för webbplatsen.

Sammanfattning av viktiga punkter

1. Insamling

Vi samlar in namn, kontaktuppgifter och andra personuppgifter relaterade till våra kommersiella relationer.

2. Användning

Vi använder personuppgifter för att tillhandahålla våra produkter och tjänster och svara på förfrågningar, hantera konton, upprätthålla affärsverksamheten, tillhandahålla relevant marknadsföring och uppfylla andra affärs- och efterlevnadssyften.

3. Delning

Vi delar personuppgifter efter behov för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, svara på förfrågningar och för att uppfylla andra affärs- och efterlevnadssyften.

4. Marknadsföringsval

Du har kontroll över hur vi använder personuppgifter för direkt marknadsföring.

5. Kakor

Vi använder kakor och spårningsteknik på vår webbplats och i vår kommunikation, och tillhandahåller valmöjligheter för användning av kakor, inklusive tredjepartsinriktning och annonsering.

6. Registrerades rättigheter

Vissa lagar, som EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”), ger vissa rättigheter att begära tillgång, rättelse, radering eller andra åtgärder avseende individers personuppgifter.

7. Datasäkerhet

Vi upprätthåller tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, ändring eller oavsiktlig förstörelse.

8. Gränsöverskridande uppgiftsöverföringar

Vi tillhandahåller lämpligt skydd för gränsöverskridande överföringar av personuppgifter när detta anges i lag.

9. Meddelande till Kaliforniens konsumenter

Konsumenter i Kalifornien, USA kan ha ytterligare rättigheter med avseende på sina personuppgifter enligt California Consumer Privacy Act från 2018 (”CCPA”) och California Public Records Act (”CPRA”).

10. Andra frågor

Vi tillhandahåller annan information i detta Sekretessmeddelande rörande: (i) den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter, (ii) konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifter, (iii) automatiserat beslutsfattande, (iv) DNT-signaler (do-not-track), (v) datalagring, (vi) frågor som rör anställda och entreprenörer och (vii) ändringar av detta Sekretessmeddelande.

11. Kontakta oss

Kontakta oss enligt nedan om du har frågor.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in, använda, dela och på annat sätt behandla följande kategorier av personuppgifter om dig som har erhållits antingen direkt från dig, från tredje part (t.ex. din arbetsgivare eller den sjukvårdsinrättning du arbetar för) eller automatiskt genom din användning av webbplatserna:

 • Identifieringsdata, som fullständigt namn, titel och kontaktuppgifter;
 • Professionella uppgifter, som t.ex. företagsnamn och -typ, företagets webbplats, expertområde, befattning och beskrivning, avdelning samt yrkeserfarenhet;
 • Produktuppgifter, som typer av produkter och tjänster som används eller köps av dig eller din arbetsgivare och dess relaterade data;
 • Detaljer om kommunikation och interaktion, som kundtjänstförfrågningar, korrespondens, anteckningar om samtal eller möten och andra interaktioner inom kundvård eller teknisk service;
 • Utbildningsuppgifter, som information, produkt eller klinisk utbildning som har erhållits;
 • Hälsorelaterad information, som fysisk information och medicinsk information som skickas via en av våra webbplatser eller på sociala medier;
 • Finansiella uppgifter eller betalningsuppgifter (endast i begränsade fall), som bankkontonummer och datum och belopp för betalningar som gjorts eller tagits emot;
 • Tekniska användningsdata, såsom IP-adress, enhets-ID och interaktioner med webbplatserna och
 • Andra webbplatsspecifika data, som beskrivs närmare nedan.
 • Registrerings- och kontouppgifter, inklusive e-postadress, lösenord, status för samtycken, enhets-ID (inklusive tillverkare, enhetstyp och version på operativsystem), språk, land, tidszon och IP-adress;
 • Automatiserade uppgifter, inklusive uppgifter som erhålls genom spårningsteknik, uppgifter från anslutna enheter, platsdata, uppgifter som skickas till mobila enheter och användaruppgifter.

Hur använder vi personuppgifter?

Vi behöver ovanstående kategorier av personuppgifter för följande ändamål:

Användningsområde

Kategorier av personuppgifter

Leverera produkter och tjänster , inklusive
teknisk support och underhållstjänster

Identifieringsdata; produktdata; kommunikationsdetaljer; hälsorelaterad information; registrerings- och kontouppgifter; automatiserade data endast för DC-appen

Tillhandahålla kundservice och delta i
annan kommunikation med kunder, slutanvändare och andra tredje parter

Identifieringsdata; produktdata; kommunikationsdetaljer; hälsorelaterad information; registrerings- och kontouppgifter; automatiserade data endast för DC-appen

Marknadsförings- och kundrelations
aktiviteter
, som kan innefatta  
kategorisering av dina potentiella intressen av produkter och tjänster från
embecta för skräddarsydd
marknadsföring

Identifieringsuppgifter; professionella uppgifter; produktuppgifter; kommunikationsuppgifter; hälsorelaterad information

Utveckling av produkter/tjänster och förbättring av produkternas samt tjänsternas kvalitet och funktionalitet

Produktdata; registrerings- och kontouppgifter; automatiserade data endast för DC-appen

Utbildningsregister för klinisk och annan personal

Identifieringsuppgifter; professionella uppgifter; utbildningsuppgifter; hälsorelaterad information

Säkerhet och bedrägeribekämpning aktiviteter
som förebyggande av bedrägeri, missbruk av IT
system eller penningtvätt; fysisk
säkerhet; IT- och nätverkssäkerhet; eller interna
utredningar

Identifieringsuppgifter; yrkesuppgifter; kommunikationsuppgifter; produktuppgifter; finans- eller betalningsuppgifter; registrerings- och kontouppgifter; automatiserade uppgifter endast för DC-appen

Uppfyllande av rättsliga skyldigheter eller
standarder
, svar på och uppfyllande
av förfrågningar och rättsliga krav från
tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter i eller
utanför ditt hemland, uppfyllande av
transparenslagar som reglerar samverkan
med sjukvårdspersonal och likvärdiga
lagar och förordningar, industristandarder och
koder, uppgifter om utbildning
som ges till distributörer och andra
mellanhänder i fråga om efterlevnad

Identifieringsuppgifter; yrkesuppgifter; produktuppgifter; kommunikationsuppgifter; finans- eller betalningsuppgifter; registrerings- och kontouppgifter; hälsorelaterad information; automatiserade uppgifter endast för DC-appen

Hur delar vi personuppgifter?

Vi delar eller lämnar ut personuppgifter till följande kategorier av mottagare för följande ändamål:

 • Inom embecta: Vi delar personuppgifter inom embecta-koncernen i den utsträckning som krävs för de ändamål som beskrivs ovan.
 • Tjänsteleverantörer: Vi delar personuppgifter med tjänsteleverantörer för att göra det möjligt för dessa parter att utföra funktioner för vår räkning och enligt våra instruktioner för att utföra de syften som anges ovan, såsom marknadsföring, identitetshantering, felsökning, datahantering, analys, säkerhet och webbhotell. Vi kräver att tjänsteleverantörer tillhandahåller rimlig säkerhet för personuppgifter och att de använder och behandlar sådana Personuppgifter för vår räkning endast på vår anvisning.
 • Tredje part: När du använder våra webbplatser delar vi dessutom personlig information, där det är tillåtet enligt tillämplig lag, med tredje part som använder uppgifterna för bearbetning såsom analys, marknadsföring och produktutveckling. Besök deras integritetspolicy för mer information om deras användning. Du kan välja bort denna delning genom att välja bort onödiga kakor på vår sida för kakor.
 • Revisorer och rådgivare: Vi delar Personuppgifter med revisorer för utförandet av revisionsfunktioner och rådgivare för tillhandahållande av juridisk och annan rådgivning.
 • Omorganisation av företag: Vi delar personuppgifter med alla företagsköpare eller potentiella kunder i den utsträckning det är tillåtet enligt lag som en del av fusion, förvärv, försäljning av företagets tillgångar eller övergång av tjänster till en annan leverantör, såväl som i händelse av insolvens, konkurs eller tvångsförvaltning där Personuppgifter skulle överföras som en tillgång i embecta.
 • Obligatoriska upplysningar och juridiska rättigheter: Vi delar personuppgifter för att följa eventuella stämningar, domstolsbeslut eller annan rättslig process, eller annan statlig begäran. Vi delar också personuppgifter för att fastställa eller skydda våra juridiska rättigheter, egendom eller säkerhet, eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet, eller för att försvara oss mot rättsliga anspråk.

Val av marknadsföring

Du har kontroll över vår användning av dina personuppgifter för att styra marknadsföring. Om du inte längre vill ta emot marknadsföring, om du inte längre vill stå kvar på en sändlista som du tidigare har anmält dig till, eller om du inte längre vill ta emot annan marknadsföring som du tidigare har gett ditt samtycke till kan du när som helst välja att inte ta emot sådana meddelanden. Följ länken för avregistrering i det relevanta e-postmeddelandet, svara ”STOPP” på det relevanta SMS:et eller kontakta oss enligt nedan för att sluta ta emot e-postmarknadsföring eller SMS-kampanjer. Välj bort onödiga kakor på denna sida för att förhindra att dina personuppgifter används i embectas direkta marknadsföring online.

Cookies

Vi använder och tillåter vissa betrodda partners att använda kakor, webbsignaler och liknande spårningstekniker (sammantaget ”kakor”) på vår Webbplats.

Vad är kakor?

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, oftast i form av kakor. Kakor är små mängder data som lagras i din webbläsare, enhet, kommunikation eller sidan du tittar på. = Vissa kakor raderas när du stänger din webbläsare, medan andra kakor behålls även efter att du stänger din webbläsare så att du kan kännas igen när du återvänder till en webbplats. Mer information om kakor och hur de fungerar finns på Cookiepedia.

Hur använder vi kakor?

Kakor används för att tillhandahålla och förbättra webbplatsen, produkter och tjänster, samt för att samla in information om dina användningsmönster när du navigerar på webbplatsen för att förbättra din personliga upplevelse och för att förstå användningsmönster för att förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster. Vi använder även kakor för att tillhandahålla riktad marknadsföring i vissa fall och tillåter vissa betrodda partner-kakor på våra webbplatser för att samla in information om onlineaktiviteter på våra webbplatser över tid och på olika webbplatser du besöker. Denna information används för att tillhandahålla annonser som är skräddarsydda efter dina intressen på webbplatser som du besöker, även känd som intressebaserad annonsering, och för att analysera hur effektiv sådan reklam är.

Kakor på vår Webbplats är i allmänhet indelade i följande kategorier:

 • Absolut nödvändiga kakor: Dessa kakor är nödvändiga för att webbplatserna ska fungera optimalt och du kan inte välja bort dessa. De hjälper till att säkerställa saker såsom funktionalitet, säkerhet och efterlevnad för webbplatserna.  Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig för dessa kakor, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera.

 • Analytiska kakor/prestandakakor: Dessa kakor låter oss analysera besöks- och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och hur besökarna rör sig på webbplatserna. Om du inte tillåter dessa cookies kan vi inte övervaka webbplatsens prestanda. Beroende på din jurisdiktion kan vi använda Google Analytics, och du kan se nedan hur du kan välja att använda denna kaka genom att gå till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Riktade kakor: Dessa kakor kan ställas in via vår webbplats av våra annonspartner. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. Om du inte tillåter dessa kakor kommer du att uppleva färre riktade annonser. Du kan radera dessa kakor via inställningarna i din webbläsare. Om du vill veta mer om vissa kakor som används för intressebaserad annonsering av tredje part, bland annat genom spårning på olika enheter, och om du vill göra vissa val när det gäller sådana kakor, besök då Digital Advertising AllianceNetwork Advertising InitiativeDigital Advertising Alliance-CanadaEuropean Interactive Digital Advertising Alliance eller dina enhetsinställningar.

Vilka alternativ har du om du inte vill ha kakor på din dator?

Med undantag för strikt nödvändiga kakor kan du själv bestämma vilka av de ovan beskrivna kategorierna av kakor du vill tillåta i din webbläsare genom att klicka på länken Alternativ för kakor i sidfoten på webbplatsen. Observera att beroende på vilka inställningar du väljer kan det hända att alla funktioner på våra webbplatser inte längre är tillgängliga. Dessutom kan du granska inställningarna i din webbläsare, vanligtvis under avsnittet ”Hjälp” eller ”Internetalternativ”, för att göra webbläsarbaserade val för vissa kakor.

Om du inaktiverar eller tar bort vissa kakor i din webbläsares inställningar kanske du inte kan komma åt eller använda viktiga funktioner eller funktioner på Webbplatserna, och du kan behöva ange dina inloggningsuppgifter igen. Mer information om de praktiska konsekvenserna av att ändra inställningarna för kakor finns på denna externa sida: https://www.allaboutcookies.org.

Registrerades rättigheter

Om det krävs enligt tillämplig lag (t.ex. GDPR eller CCPA(CPRA)) kan du ha rätt att få en bekräftelse på att vi lagrar vissa personuppgifter som rör dig och motsvarande behandlingsaktiviteter, att verifiera deras innehåll, ursprung och riktighet, liksom rätten att få tillgång till, granska, redigera eller korrigera, överföra, radera eller anonymisera eller att blockera eller återkalla samtycke till behandlingen av vissa personuppgifter (utan att detta påverkar lagligheten för bearbetning som skett baserat på samtycke innan dess återkallande), genom att kontakta oss enligt beskrivningen nedan. Du kan också ha rätt att begära information om tredje parter som vi har delat dina personuppgifter med, begära att vi inte delar uppgifter med tredje part, liksom rätten att granska beslut som enbart baseras på automatiserad databehandling. 

Du har i synnerhet rätt att när som helst invända mot vår användning av personuppgifter för direkt marknadsföring och i vissa andra situationer. Kontakta oss nedan för mer information. Observera att vi måste behålla vissa personuppgifter i enlighet med vad som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. I vissa fall måste vi kunna verifiera din identitet med hjälp av information som vi för närvarande har registrerat för att behandla din begäran om datarättigheter.

Du kan också ha rätt att lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten eller tillsynsorganet för dataskydd.

Datasäkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda alla personuppgifter som du lämnar till oss från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Om inget annat anges på den relevanta sidan på webbplatsen eller genom en embecta-partners mobilapplikation, använder embecta allmänna säkerhetsstandarder men har inte vidtagit några ytterligare åtgärder för att säkra data som lämnas till dess webbplatser eller från dess applikationer eller från en embecta-partner, och sådana överföringar är föremål för normala säkerhetsrisker på Internet. Ingen Internet- eller e-postöverföring är någonsin helt säker eller felfri. I synnerhet kan e-post som skickas till eller från denna webbplats vara osäker och du bör därför vara särskilt noggrann när du bestämmer vilken information du skickar till oss eller till våra partner. Tänk på detta när du lämnar ut personuppgifter till embecta eller till någon annan part via internet. När du använder lösenord, ID-nummer eller andra speciella åtkomstfunktioner på en webbplats är det ditt ansvar att skydda dem.

Gränsöverskridande dataöverföringar

När det är tillåtet enligt tillämplig lag överför vi personuppgifter till olika jurisdiktioner när det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan, inklusive till jurisdiktioner som kanske inte erbjuder samma nivå av dataskydd som ditt hemland. Vi tillhandahåller lämpligt skydd för gränsöverskridande överföringar i enlighet med lagens krav för internationella dataöverföringar. När det gäller överföringar från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) tillämpar vi standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och andra lämpliga lösningar för att hantera gränsöverskridande överföringar i enlighet med gällande lagstiftning. Om sådana lagar kräver det kan du begära en kopia av de lämpliga mekanismer som vi har infört genom att kontakta oss på det sätt som anges nedan.

Övriga frågor

Försäljningsinformation. Vi tar inte emot betalning för några personuppgifter. Men vissa lagar definierar dock ”försäljning” brett för att omfatta delning av personuppgifter i utbyte mot något av värde. Om du tillåter kakor för analys/prestanda eller inriktning kan den resulterande informationsdelningen betraktas som en ”försäljning” av personuppgifter enligt specifika lagar. Om du vill avstå från försäljning av dina personuppgifter kan du avstå från kakor för analys/prestanda eller inriktning på våra webbplatser eller skriva till oss direkt.

(i) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vissa jurisdiktioner kräver en förklaring av den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter. Vi har flera olika rättsliga grunder för att samla in och behandla personuppgifter, inklusive, utan begränsning: (a) vid behov för att utföra en transaktion eller avtalsförpliktelse (till exempel för att tillhandahålla de produkter och tjänster du begärde); (b) vid behov för att uppfylla en rättslig skyldighet (till exempel när vi använder personuppgifter för bokföring för att styrka skattskyldighet); (c) samtycke (där du har gett samtycke enligt tillämplig lag, till exempel för direktmarknadsföring eller vissa kakor); och (d) nödvändigt för legitima intressen (till exempel när vi agerar för att upprätthålla vår verksamhet i allmänhet, inklusive att upprätthålla webbplatsens säkerhet och trygghet).

(ii) Vilka är konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifter?

Du behöver inte tillhandahålla alla personuppgifter som anges i detta Sekretessmeddelande för att använda vår Webbplats eller för att interagera med oss offline, men vissa funktioner kommer inte att vara tillgängliga om du inte lämnar vissa personuppgifter. Om du inte tillhandahåller vissa personuppgifter kan det hända att vi inte kan svara på din förfrågan, genomföra en transaktion med dig eller ge dig marknadsföring som vi tror att du skulle tycka är värdefull.

(iii) Använder vi automatiserat beslutsfattande utan mänskligt ingripande?

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande utan mänskligt ingripande, inklusive profilering, på ett sätt som ger rättsverkningar för dig eller på annat sätt påverkar dig på ett betydande sätt.

(iv) Beaktar Webbplatsen signaler om att inte spåra (”DNT”) som skickas via webbläsare?

Med tanke på de olika metoderna hos organisationer som erbjuder webbläsare och avsaknaden av en standard på marknaden svarar vi för närvarande inte på DNT-signaler.

(v) Barns integritet

Våra webbplatser är inte riktade till personer under 16 år.  Utan tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare samlar vi inte medvetet in personlig information direkt från individer under 13 år. Om vi får reda på att vi har samlat in personlig information om individer under 13 år via vår webbplats kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med detta.

(vi) Hur länge behåller vi personuppgifter?

Vi behåller vanligtvis personuppgifter relaterade till marknadsföringsaktiviteter så länge du accepterar marknadsföringskommunikation från oss, och på begäran raderar vi sådana uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med tillämplig lag. När det gäller personuppgifter som vi samlar in och behandlar för andra ändamål som beskrivs ovan, behåller vi vanligtvis inte sådana personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i detta Sekretessmeddelande och vad som i övrigt krävs för att hantera skattefrågor, företagsfrågor, efterlevnad, rättstvister och andra juridiska rättigheter och skyldigheter.

(vii) Behandlar vi ”Känslig information”?

Det finns flera definitioner av känslig information. Vissa kategorier av personuppgifter som vi behandlar kan falla inom kategorin känslig information inklusive data som geolokalisering och hälsodata. I vissa jurisdiktioner, som Kalifornien, kan du ha rätt att välja bort viss behandling eller delning av känslig information. Kontakta oss på privacy-embecta@embecta.com för att utöva denna rätt.

(viii) Japanska användare

Om du läser denna integritetspolicy och är boende i Japan använder vi gemensamt personuppgifter i den medicinska databasen (MDB) som hanteras och drivs av Nihon Ultmarc, Inc. med specifika företag. För de personuppgifter som ska användas gemensamt, omfattningen av de gemensamma användarna, syftet med användarnas användning och den person som är ansvarig för hanteringen av Nihon Ultmarc, Inc. (https://www. Ultmarc.co.jp/privacy/shared_use/index.html). Vår integritetspolicy gäller inte för de länkade webbplatserna. Om du vill fortsätta, klicka på sekretesspolicyn på den länkade webbplatsen.

(ix) Hur kommer vi att hantera eventuella ändringar av denna integritetspolicy?

Vi kan komma att uppdatera detta sekretessmeddelande från tid till annan i takt med att våra tjänster och sekretessrutiner ändras, eller om det krävs enligt lag. Det datum då vår integritetspolicy träder i kraft finns ovan och vi uppmanar dig att besöka vår webbplats regelbundet för att hålla dig informerad om vår integritetspraxis. Vi kommer att publicera den uppdaterade versionen av integritetspolicyn på vår webbplats och be om ditt samtycke till ändringarna om det krävs enligt lag.

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer angående denna sekretesspolicy eller vår integritetspraxis, vänligen kontakta oss på:

Embecta Corp.
300 Kimball Drive, Suite 300
Parsippany, NJ 07054
Uppmärksamhet: Privacy Office
privacy-embecta@embecta.com